Вътрешни правила на ICF Bulgaria

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”

(Приети с решение по т. 6 от Протокол от заседание на ОС от 4.11.2010 г., изм. и доп. с решение по т. 4 от Протокол от заседание на ОС от 28.12.2011 г., с решение по т. 3 от Протокол от заседание на ОС от 31.01.2013 г. и с решение по т. 2 от Протокол от заседание на ОС от 01.10.2013 г.)

Тези правила се приемат в съответствие с Устава на Сдружение с нестопанска цел „Ай Си Еф България” и на Международната коуч федерация, САЩ.

Наименование

Чл.1. Ай Си Еф България („Ай Си ЕФ” или „Сдружението”) е Сдружение с нестопанска цел със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Три уши”, 6А, бл. 5, офис 11, ЕИК по БУЛСТАТ: 175607086, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на Софийския градски съд.

Цели

Чл.2. (1) Основни цели на Ай Си Еф са:
1. развитие на практиката на коучинг при високи професионални стандарти;
2. утвърждаване на спазването на професионалната етика и създаване на условия за лоялна конкуренция в практиката на коучинг;
3. обединяване на лица, които имат или желаят да придобият международно призната квалификация за професионален коучинг;
4. насърчаване на научните изследвания, колегиално споделяне на опит и умения на  членовете;
5. подпомагане създаването на правно – нормативен статут на коучинга като професия;
6. представителство и защита на общите права на членовете пред държавните и общински органи, професионалните организации, организации на работодатели, обществеността и медиите в страната и чужбина;
7. създаване на възможности и предоставяне на условия за комуникация за професионален обмен между членовете;
8. популяризиране под различни форми на коучинга и етичните стандарти на Сдружението в съответствие с тези на Международната коуч федерация, включително сред работодателите и други лица, които не членуват в нея и нямат качеството на членове на Сдружението;
9. популяризиране на дейността на Международната коуч федерация;
10. осъществяване на международно сътрудничество в сферата на дейността на Сдружението.
(2) Ай Си Еф България се ръководи в своята дейност от визия, мисия, ценности и етични  правила, съвместими с установените от Международната коуч федерация, както и от правата и задълженията съгласно договора, сключен между Сдружението и Международната коуч федерация.
(3) В дейността си Ай Си Еф България се ръководи от следното определение за коучинг: „Партньорство с клиентите в процес, предизвикващ размисъл и вдъхновяващ ги да увеличат личния и професионалния си потенциал”, което е официално възприето от Международната коуч федерация, САЩ (International Coach Federation), 2365 Harrodsburg Rd, Suite A325, Lexington, KY 40504, www.coachfederation.org

Управление

Чл. 3. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г., Протокол от заседание на ОС от 31 януари 2013 г. и Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г. ) (1) Ай Си Еф и неговите органи за управление, както и всеки коуч, който действа като избран или назначен на определена длъжност/позиция/ в Сдружението, включително всеки служител, администратор, член на Управителния съвет или член на комисия, ръководител на клуб в Сдружението са длъжни да спазват политиките и насоките на Международната коуч федерация и да осъществяват дейността в съответствие с насоките на Международната коуч федерация за спазване на етиката, предназначени за лидерите на представителствата на Международната коуч федерация, съгласно приложението.
(2) Членове на Управителния съвет могат да бъдат само квалифицирани лица.
(3) По смисъла на тези правила „квалифицирани лица” са лица, които са членове на Международната коуч федерация и на Ай Си Еф България към момента на предложението за избор (номинацията) и избора и поддържат членството си през времетраенето на мандата.
(4) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание на сдружението въз основа на номинация от Комисията по номинации и избор. В номинацията се посочва длъжността, която се предлага да заеме кандидатът в Управителния съвет, включително тази на председател и на новоизбран председател. За всеки кандидат се гласува отделно.
(5) (нова – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.; изм.- Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г.) Кандидатите за председател и за новоизбран председател и новоизбраните членове на УС трябва да отговарят на условията по ал. 2, да са преминали курс за сертификация по специфични коучинг умения, одобрен от Международната коуч федерация и да са били членове на Управителния съвет най – малко една година.
(6) (нова – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) Комисията по номинациите и избор констатира наличието на изискванията за заемане на длъжността предшестващ председател на Сдружението.
(7) (нова – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) В случай че за една или повече длъжности в Управителния съвет не постъпят кандидатури, или всички кандидатури за съответна длъжност бъдат оттеглени след приключването на процедурата по номинации и избор, общото събрание може да избере за членове на Управителния съвет лица, чиито кандидатури са предложени на заседанието на общото събрание. При повече от една кандидатури за една и съща длъжност в УС за избран ще се счита този кандидат, който е получил повече гласове. Когато кандидатите са получили равен брой гласове, се тегли жребий.

Чл. 3а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври  2013 г.) (1) Новоизбрани членове на Управителния съвет могат да бъдат квалифицирани лица.
(2) Новоизбрани членове на Управителния съвет се определят за длъжностите по чл. 4, ал. 3, т. 2, 3 и 4. Управителният съвет може да определи и други длъжности, за които да се номинират новоизбрани членове на УС.
(3) Срокът за съвместна работа на новоизбраните членове на УС с Управителния съвет е до 1 година. Продължителността му за всяка от длъжностите се определя от Управителния съвет и се посочва в длъжностната характеристика на новоизбран член на Управителния съвет.
(4) Новоизбрани членове на Управителния съвет могат да съвместяват длъжности при необходимост.

Чл. 3б. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври  2013 г.) (1) В случай на предсрочно освобождаване на длъжностите „новоизбран председател” и/или „новоизбран член на Управителния съвет”  процедурата по номинации може да се изпълни от Управителния съвет, без да се свиква комисията по номинации.
(2) Когато Управителният съвет номинира кандидатите за длъжностите „новоизбран председател“ и за „новоизбран член на Управителния съвет“, не се допуска членове на Управителния съвет да предлагат номинациите си.

Чл. 3в. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври  2013 г.) (1) Когато Управителният съвет действа като Комисия по номинациите в случаите по чл. 3б, ал.1, Управителният съвет уведомява по електронната поща всеки от членовете на сдружението, че открива процедура по номинации за „новоизбран председател“ и/ или за „новоизбран член на Управителния съвет ” за съответния мандат и определя срок не по-кратък от 14 дни за представяне на кандидатури.
(2) След изтичането на срока по ал. 2 Управителния съвет проверява отговарят ли кандидатите на изискванията на Устава и на Вътрешните правила и подрежда кандидатурите по длъжности. Протоколът на Управителния съвет за номинациите се обявява на страницата на Сдружението в Интернет или се изпраща на всеки от членовете на Сдружението по електронната поща.
(3) Управителният съвет свиква Общо събрание, на което предлага номинираните кандидати.
(4) В случай че за длъжностите „новоизбран председател“ или „новоизбран член на УС” не постъпят кандидатури, или всички кандидатури за съответна длъжност бъдат оттеглени след приключването на процедурата по номинации, Общото събрание може да избере за „новоизбран председател“ или за „новоизбран член на УС”член на сдружението, чиято кандидатура е предложена на заседанието на Общото събрание. При повече от една кандидатури за избран ще се счита този от кандидатите, който е получил повече гласове. Когато кандидатите са получили равен брой гласове се тегли жребий.

Чл. 4. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Управителният съвет ръководи Ай Си Еф в посока към постигане на заявените цели. Той определя таксите за организиране на събития и развива политиките и процедурните правила, необходими за ефективното извършване на дейността на сдружението. В работата на УС като членове по право участват предшестващият председател на сдружението и новоизбраният председател.
(2) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) Членовете на Управителния съвет, включително тези по право, работят на обществени начала и положеният от тях труд не се заплаща.
(3) Членовете на Управителния съвет, изпълняват функции на административни директори в следните направления:
1. финансови въпроси (Директор финанси);
2. членствени отношения (Директор членство);
3. комуникации (Директор  комуникации);
4. професионално развитие (Директор професионално развитие);
5. секретар.
(4) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) При необходимост, функциите по ал. 3 могат да се съвместяват, освен от предшестващия председател.
(5) Счетоводното обслужване на сдружението се възлага на професионален счетоводител съгласно Закона за счетоводството.
(6) Разпределението на функциите и длъжностните характеристики на позициите от общата и специализираната администрации се приема от Управителния съвет.
(7) Всички членове на Управителния съвет и заемащите ръководни административни длъжности извън Управителния съвет лица трябва да са квалифицирани по смисъла на чл. 3, ал. 3.
(8) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) За заемане на длъжностите „Директор членство”, „Директор комуникации” и „Директор професионално развитие” се изисква лицата да са преминали курс за сертификация по специфични коучинг умения, одобрен от Международната коуч федерация, съответно след 1.04. 2012 г. да са член-коуч или член-акредитиран коуч.

Управление

Чл. 5. Управителният съвет одобрява образец на заявление за кандидатстване за член на Сдружението.

Номиниране

Чл. 6. (1) Номинирането на кандидати за избор на Управителен съвет, включително председател, се извършва от Комисията по номинации и избор, наричана „Комисията”.
(2) Комисията се състои от трима (3) квалифицирани членове (с изключение на членовете на Управителния съвет), определени от Председателя и одобрени от Управителния съвет.
(3) Председателят назначава Комисията не по-късно от месец август на годината преди  изтичането на мандата.
(4) Всички квалифицирани членове се уведомяват чрез електронна поща за предстоящия избор, включително за броя на местата, които ще се овакантят. Уведомлението съдържа и покана към квалифицираните членове да уведомят Комисията за намерението си да се кандидатират за членове на Управителния съвет, в срок до 30 септември.
(5) Комисията изготвя списък на кандидатите за всяко овакантено място в Управителния съвет и го разпространява сред членовете преди датата на Общото събрание или го докладва на заседанието на Общото събрание.
(6) Председателят на Управителния съвет, след одобрение на Управителния съвет, номинира кандидатите за членове на Управителния съвет за времето до 31.12. 2011 г.

Мандат

Чл. 7. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Мандатът на Управителния съвет е с продължителност две години.
(2) Мандатът на член на Управителния съвет, избран след като член на Управителния съвет е овакантил мястото си преди края на мандата на Управителния съвет, приключва с изтичането на мандата на Управителния съвет.
(3) (изм. –Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) Председателят има право на два последователни мандата до въвеждането на длъжността „предшестващ председател”. Той има право да се кандидатира отново след председателстването на друг квалифициран член.

Чл. 8. (1) (изм. –Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.)  В случай, че член на Управителния съвет оваканти мястото си преди края на мандата на Управителния съвет (с изключение на членовете по право). Председателят номинира кандидат за заемане на длъжността като временно изпълняващ. Кандидатът подлежи на одобрение от Управителния съвет.
(2) Определеното по реда на ал. 1 лице изпълнява длъжността до избора на член на Управителния съвет от Общото събрание.

Отстраняване

Чл. 9. (1) Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде отстранен с решение, взето с мнозинство от две трети от гласовете на членовете на Управителния съвет.
(2) Отстраняването се отбелязва в протокола от заседанието на Управителния съвет.

Заседание на Управителния съвет

Чл. 10. (Изм. –Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат на място, определено с решение, взето с мнозинство от членовете на Управителния съвет.
(2) (изм. –Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.)  Председателят може да свиква извънредно заседание по всяко време по своя инициатива или по писмено искане на всеки от членовете на Управителния съвет. Искането трябва да съдържа и предложение за дневен ред на извънредното заседание. Предшестващият председател и новоизбраният председател на Сдружението могат да предлагат въпроси за включване в дневния ред преди заседанието. В отсъствието на председателя на Сдружението заседанията на Управителния съвет се свикват от новоизбрания председател.
(3) На заседанията на Управителния съвет може да присъства всеки от членовете на „Ай Си Еф България”.
(4) По изключение председателят, въз основа на единодушно решение на Управителния съвет, може да обяви, че заседанието се провежда при закрити врата.

Комисии

Чл. 11. (1) След одобрение на Управителния съвет Председателят може да назначи постоянни комисии, или комисии ad hoc за ефективното и ефикасно постигане на целите на Сдружението.
(2) В комисиите участват членове на Сдружението, но при необходимост съгласно решението на Управителя съвет в състава на комисиите могат да се включват и лица, които не са членове.

Клубове

Чл. 11а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Целта на клубовете е да създадат форум за обсъждане на теми от общ интерес от хора със сходна роля в областта на коучинга – настоящи и бъдещи коучове, изпълнителни директори или професионалисти в областта на човешките ресурси и др.
(2) Клубовете работят на принципа на самоуправляващите се общности като самостоятелно определят фокуса на работата си. Дейността на клубовете трябва да е в съответствие с визията, мисията, ценностите, Етичния кодекс, целите и стратегията на Сдружението.
(3) Клубовете могат да си сътрудничат чрез организиране на общи срещи и конференции.

Създаване на клубове

Чл. 11б. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Клубовете се създават с решение на Управителния съвет на Сдружението. В случай, че 5 или повече от членовете на Сдружението предложат сформирането на клуб, Управителният съвет е длъжен да разгледа предложението на следващото си заседание.
(2) Участници в клубовете на Сдружението могат да бъдат както членове, така и нечленове на „Ай Си Еф България” със съответната роля в организациите (настоящи и бъдещи коучове, изпълнителни директори, специалисти по човешки ресурси др.), чийто интереси са общи по силата на позицията им.

Координатор на клуб

Чл. 11в. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Клубът се ръководи от координатор. Координаторът на клуб се избира от Управителния съвет на Сдружението за срока на мандата на Управителния съвет и трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде квалифициран член на Сдружението и със статут поне на член коуч, съгласно изискванията за членство по чл. 12, считани от 1 април 2012 г.;
2. да е представител на клубната общност (Клуб на коучовете, СЕО Клуб, HR клуб, др.) – да е действащ коуч, изпълнителен директор, действащ HR професионалист и др.
(2) Координаторът на клуба:
1. управлява цялостната дейност на клуба в съответствие с мисията, Етичния кодекс, целите и стратегията на Сдружението;
2. фасилитира дискусиите в клуба в насоки, съответстващи на мисията, целите и стратегията и Етичния кодекс на Сдружението, включително като не допуска търговска дейност в рамките на срещите на клуба – лично промотиране на отделни членове на Сдружението;
3. се отчита за дейността си пред Управителния съвет.

Процедура за избор на координатор на клуб

Чл. 11г. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Председателят на Сдружението назначава Комисия по номинации и избор на координатори на клубове след съгласуване с Управителния съвет.
(2) Комисията се състои от трима члена, които не могат да бъдат членове на Управителния съвет, освен по право.
(3) Комисията уведомява по електронната поща всички членове на Сдружението за възможността да се кандидатират за координатор на клуб, за изискванията към лицата, заемащи длъжността „координатор” и функциите ѝ и определя срок за приемане на кандидатури, който не може да бъде по-кратък от 14 дни, считани от изпращане на уведомлението.
(4) Комисията изготвя доклад до Управителния съвет на Сдружението, който съдържа резултатите от номинациите за координатор на всеки от клубовете, подредени по реда на постъпването им. Докладът на комисията и датата за разглеждането му от Управителния съвет на Сдружението се оповестяват на страницата на Сдружението в интернет.
(5) Управителният съвет взема решение за избор на координатори на клубове въз основа на доклада на Комисията по номинации на открито заседание. Протоколът от заседанието на Управителния съвет за избор на координатори на клубовете се оповестява настраницата на Сдружението в интернет.
(6) При подаване на кандидатурата си Кандидатът за координатор на клуб представя следните документи:
1. мотивационно писмо за заемане на длъжността Координатор на клуб;
2. собствена стратегия и цели за развитие на съответния клуб, които да съответстват на визията, мисията, Етичния кодекс, стратегията и целите на Сдружението.

Проекти

Чл. 11д. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.;изм. – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври  2013 г.)  (1) По предложение на един или повече членове на Сдружението Управителният съвет може да одобри проекти, чиито цели и задачи  съответстват на основните цели на  Сдружението.
(2) Предложението  по ал. 1  съдържа:
1. кратко описание на проекта (цели, задачи, дейности  по проекта и времетраене);
2.  приносът на проекта за постигане на основните цели на Сдружението;
3. участниците в проекта;
4. членът на сдружението, който се предлага за ръководител на проекта.
(3) Управителният съветразглежда предложението на първото си заседание следпостъпванетому. Управителният съвет може да определи срок за уточняване и допълване на предложението, следкоето се произнася с решение.
(4) Работата по одобрените проекти се организира и извършва от участниците в проекта на принципа на самоуправляващите се общности.  Дейностите по проекта трябва да са в съответствие с визията, мисията, ценностите, Етичния кодекс, целите и стратегията на Сдружението.
(5) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври  2013 г.) Участници в проектите на Сдружението могат да бъдат както членове, а по решение на Управителния съвет и нечленове на „Ай Си Еф България”, които могат да допринесат за тяхното изпълнение.
(6) Управителният съвет може да вземе решение за изменение наодобрен проект по реда на одобряване на проекта.

Ръководител на проект

Чл. 11е. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Проектът се ръководи от ръководител (лидер на проекта). Ръководителят  на проект се одобрява  от Управителния съвет на Сдружението по предложение на участниците в проекта  с решението за одобряване на проекта.
(2) Ръководител на проектаможе да бъде член на сдружението, включително със статут на временен член, по § 8, ал. 2 от Преходната разпоредба .
(3) Ръководителятна проект :
1. управлява цялостната дейност напроекта в съответствие с мисията, Етичния кодекс, целите и стратегията на Сдружението;
2. не допуска търговска дейност в рамките на дейностите по проекта- лично промотиране на отделни членове на Сдружението;
3. докладва пред Управителния съвет за дейността по проектапериодично,или по покана на Управителния съвет.
(4) Управителният съветосвобождава ръководителя на проект:
1. по негова молба;
2. при прекратяването на членството му в Сдружението.
3. при изтичането насрока на проекта.
(5) Когато ръководителят на проекта е освободен преди изтичане на срока на проекта, по предложение на участниците в проекта Управителният съвет определя нов ръководител на проекта.

Изисквания за членство и представяне на документи

Чл. 12. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Съгласно чл. 9а от Устава член на Международната коуч федерация и на „Ай Си Еф България” може да бъде лице, което:
1. притежава валидна акредитация на Международната коуч федерация (ACC – асоцииран сертифициран коуч, PCC – професионален сертифициран коуч, или MCC – майстор сертифициран коуч) – член – акредитиран коуч, или
2. е преминало най-малко 60 часа обучение по специфични коучинг умения, необходими за покриването на минималните изисквания за членство в Международната коуч федерация и „Ай Си Еф България”, които са в съответствие с изискванията за кандидатстване за акредитационна степен по пътеката за Портфолио акредитация като ACC (асоцииран сертифициран коуч) (ACC Portfolio Application Path) – член – коуч.
(2) За обучение по специфични коучинг умения се признават:
1. сертификационни програми, одобрени/акредитирани от Международната коуч федерация, както следва:
а) ACSTH – одобрена обучителна програма по специфични коучинг умения (http://www.coachfederation.org/icfcredentials/program-search/);
б) ACTP – акредитирана обучителна коучинг програма (http://www.coachfederation.org/icfcredentials/program-search/), или
2. продължаващото обучение по коучинг умения (CCE) (http://www.coachfederation.org/icfcredentials/continuingeducation/), или
3. обучение, специално предлагано за усвояване на коучинг умения и поведения, с което се преподава в съответствие с основните коучинг компетенции на Международната коуч федерация как да бъдат приложени коучинг уменията.
(3) В случай, че са преминали обучение, кандидатите за членове на Сдружението представят копие от сертификата за завършено коучинг обучение:
1. по акредитираните/одобрените от Международната коуч федерация програми (ACTP или ACSTH), или
2. от образователна институция, която е акредитирана от друга професионална коучинг общност, или
3. от образователна организация, която не е акредитирана от нито една професионална коучинг общност.

Архив и книги на Сдружението

Чл. 13. (1) Секретарят изготвя протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет.
(2) Секретарят е отговорен за воденето и съхраняването на книгите на Сдружението.
(3) Незабавно след като бъде определен, Секретарят изпраща на Координатора на местните представителства в Международната коуч федерация списък с всички настоящи избрани лица, които заемат длъжности в Сдружението и са членовете на Управителния съвет на е-поща chapters@coachfederation.org заедно с настоящия адрес на счетоводителя за получаване на отстъпки.
(4) В случай, че има повече от 50 члена, Сдружението има право да получава отстъпки от Международната коуч федерация при условие и по ред, определени с договора по чл. 2, ал. 2.
(5) Сведенията по ал. 3 и 4 трябва да бъдат получени в централата на Международната коуч федерация поне две (2) седмици преди края на тримесечието.

Финанси

Чл. 14. (1) Председателят организира професионалното водене на счетоводни отчети на организацията и като представител на Сдружението извършва финансовите транзакции в съответствие с устава.
(2) Задълженията на професионалния счетоводител включват изготвянето на финансови доклади за заседанията на Управителния съвет, които подлежат на преглед и одобрение с мнозинството от гласовете в Управителния съвет.
(3) Професионалният счетоводител изготвя годишния финансов доклад на Ай Си Еф към Международната коуч федерация в рамките на тридесет (30) дни от определения от Ай Си Еф  край на финансовата година. В допълнение, професионалният счетоводител изготвя финансов доклад не по-рядко от веднъж на всеки шест (6) месеца.

Делегиране на задължения

Чл. 15. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г. (1) Председателят или Управителният съвет (чрез гласуване и при мнозинство) може да делегират изпълнението на задълженията на всеки от заемащите позиции в Ай Си Еф , както и на всеки от членовете на Управителния съвет, ако се прецени, че подобно действие е уместно.
(2) Управителният съвет, в рамките на неговия мандат, има право да създаде длъжности извън Управителния съвет, които да отговарят за развитието на ключови приоритети на Сдружението. Изпълняващите тези длъжности трябва да бъдат квалифицирани членове съгласно чл. 3, ал. 3.
(3) Длъжностите по ал. 2 се определят единодушно от всички членове на Управителния съвет. Членовете на тези длъжности ще се отчитат за дейността си пред Управителния съвет.
(4) (нова. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) По реда на ал. 1 може да се делегира координацията и комуникацията с професионалния счетоводител, включително достъп и права за разпореждане със сметките на Сдружението.

Предоставяне на доклад

Чл. 16. Ай Си Еф България предоставя на Международната коуч федерация годишен отчетен доклад след всяко годишно Общо събрание за дейността и финансовото състояние на Сдружението.

Наименование и лого на Международната коуч федерация

Чл. 17. Ай Си Еф  има право да използва наименованието и логото на Международната коуч федерация  при условия и по ред, определени с договор между Ай Си Еф и Федерацията.

Корпоративно членство

Чл. 18. (1) Корпоративни членове на Международната коуч федерация, когато членуват в Сдружението, ползват отстъпка  от дължимата сума за членски внос, в размер, определен с решение на Управителния съвет.
(2) Всяко от лицата, членуващи в Сдружението при условията на ал. 1, има право на глас в Общото събрание.

Изменения и допълнения

Чл. 19. Тези правила могат да бъдат изменени и допълнени, когато това е препоръчано от комисия, назначена от Председателя, или в отговор на писмена молба от поне десет процента от квалифицираните членове на Сдружението. Председателят е задължен да публикува поправките на интернет страницата на Сдружението или да ги изпрати в електронен формат до членовете. Нито едно изменение на настоящите правила не бива да влиза в противоречие с правилата, насоките, или разпоредбите на Международната коуч федерация.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) С цел улесняване разрастването на Сдружението мандатът на Управителния съвет с начало от 19.01.2009 г. продължава до 31.12.2011 г.
(2) Председателят на Управителния съвет, след одобрение на Управителния съвет, номинира кандидатите за членове на Управителния съвет за времето до 31.12. 2011 г.
(3) При определяне на броя на мандатите по чл. 7, ал. 4 времето от 25.09.2008 г. –създаването на Сдружението, до  19.01 2009 г. – промяната в устава на Сдружението (първи мандат), не се брои.
§ 2. (1) Изменението и допълнението на правилата се извършва с решение на Общото събрание.
(2) Председателят осигурява публикуването на линк на интернет страницата на Сдружението към консолидираната версия с изменението на официалните насоки на Международната коуч федерация.
(3) Секретарят поддържа архив на всички разпоредби (действащи, отменени и изменени), както и актуалната версия на тези правила.
§ 3. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г. и Протокол от заседание на ОС от 31.01.2013г. ) (1) Тези правила са приети с решение по т. 6 от Протокол от заседанието на Общото събрание, състояло се на 4 ноември 2010 г., на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Ай Си Еф България” и са изменени и допълнени с решение по т. 4 от Протокол от заседанието на Общото събрание, състояло се на 28 декември 2011 г. и с решение по т. 3 от Протокол от заседанието на Общото събрание, състояло се на 31 януари 2013 г.
(2) Тези правила са в съответствие с договора между „Ай Си Еф България” и Международната коуч федерация, с насоките на Международната коуч федерация от 2011 г. за спазване на етиката, предназначени за лидерите на представителствата на Международната коуч федерация и с Ръководството за представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook).

Преходна  разпоредба

(Протокол от заседание на ОС от 28.12. 2011 г.)
§ 8. (1) Считано от 1 април 2012 г. :
1. членовете на Международната коуч федерация и на „Ай Си Еф България”, които към 1 април 2012 г. притежават валидна акредитация на Международната коуч федерация (ACC – асоцииран сертифициран коуч, PCC – професионален сертифициран коуч, или MCC – майстор сертифициран коуч) изпълняват изискванията за допустимост за членство и получават по право статут на член – акредитиран коуч;
2. членовете на “Ай Си Еф България”, които към 1.04.2012 г. са преминали най-малко 60 часа обучение по специфични коучинг умения, се считат изпълнили минималните изисквания за допустимост за членство и запазват статута си на член коуч на Международната коуч федерация и на Сдружението.
(2) Членовете на “Ай Си Еф България”, които към 1.04.2012 г. не отговарят на изискванията за член – акредитиран коуч, или за член – коуч, се считат за временни членове за срок до една година – от 1 април 2012 г. до 1 април 2013 г.
(3) Статутът на временно членство трае до изпълнението на изискванията за допустимост за членство по ал. 2, но не по-късно от 1 април 2013 г.
(4) За срока на временното членство временните членове запазват непроменени членските си права и задължения, включително задължението за заплащане на членски внос. Членове на сдружението, които не са преминали курс за сертификация по специфични коучинг умения, одобрен от Международната коуч федерация /несертифицирани членове/, съответно след 1.04. 2012 г. до 1.04. 2013 г.  лица със статут на временни членове могат да бъдат избирани за членове на Управителния съвет, включително за длъжностите „Директор членство”, „Директор комуникации” и „Директор професионално развитие”, както и в състава на други органи на Сдружението. Длъжностите председател на сдружението и новоизбран председател, включително за периода от 1.04. 2012 – 1.04. 2013 г. могат да се изпълняват само от лица, които са преминали курс за сертификация по специфични коучинг умения, одобрен от Международната коуч федерация /сертифицирани членове/.
(5) Управителният съвет на Сдружението по заявление на заинтересувания член констатира наличието на изискванията за допустимост за членство. Към заявлението се прилага сертификат, удостоверяваща изпълнението на изискванията по ал. 2.
(6) В случай, че за срока на временното членство членът не изпълни изискванията за обучение за член – коуч, или за член – акредитиран коуч, членственото правоотношение с него се счита прекратено по право на 1 април 2013 г.
(7) Управителният съвет констатира прекратяването и отразява протоколното решение за прекратяване на членството поради неизпълнение на изискванията за обучение по ал. 2 в документацията на Сдружението.
(8) Лицата с прекратено членство по ал. 7 могат да кандидатстват отново за член на Международната коуч федерация и на Сдружението.след като изпълнят изискванията за членство по чл. 9а от Устава на Сдружението чл. 12.. В тези случаи при преценката за изпълнение на изискванията по чл. 9а, ал.1, т. 2 от Устава и по чл. 12, ал. 2 се зачитат часовете обучение по специфични коучинг умения, натрупани до 1 април 2013 г.

Преходна разпоредба

(Протокол от заседание на ОС от 1 октомври  2013 г.)
§ 4. (1) За 2013 г. Управителният съвет номинира кандидатите за новоизбрани членове на Управителния съвет, включително за  новоизбран председател.
(2) Изискването по чл. 3, ал. 5 номинираните кандидати да са били членове на Управителния съвет най – малко една година не се прилага за 2013 г. и за мандат 2014 – 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЧЛ. 3, АЛ. 1

Насоки за спазване на етиката, предназначени за лидерите на представителствата на ICF (Международната коуч федерация) по света

Международната коуч федерация се стреми лидерите на представителствата ѝ по света да служат като ролеви модели за добра практика и професионализъм в това да въплъщават и спазват етиката и стандартите на ICF (Международната коуч федерация), нейните политики и бранд. Дефиниция за лидер на представителство на Международната коуч федерация (изписвано като ICF представителство за краткост в този документ) e всеки коуч, който действа като избран или назначен в дадена роля в рамките на дадено ICF представителство, и включва всеки служител, администратор, член на борда или член на дадена комисия в ICF представителството.

 • Ние изискваме лидерите на ICF представителства да приемат и встъпват в лидерските си роли с пълно познание за Етичния кодекс на Международната коуч федерация.
 • Ние изискваме лидерите на ICF представителства да поемат задължение да продължат да демонстрират своето разбиране и да действат в съответствие с всички политики на Международната коуч федерация, които са приети от световния Борд на Международната коуч федерация и описани в Ръководството за представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook) и Вътрешните правила на даденото ICF представителство.
 • Ние изискваме лидерите на представителствата да разбират и демонстрират, че действията им са в съответствие с характеристиките на бранда на Международната коуч федерация (ICF Brand Attributes), които са описани в края на настоящия документ.

Макар да е ясно, че в рамките на световната коучинг общност може да съществуват различни стандарти, някои основни очаквания са приложими в цялата световна коучинг общност на Международната коуч федерация. Когато се твърди, че даден лидер на ICF представителство е нарушил Етичния кодекс на Международната коуч федерация, един или повече членове на ICF представителството могат да подадат оплакване в Борда за независимо преразглеждане на Международната коуч федерация (ICF Independent Review Board) чрез процеса за Преразглеждане на етичното поведение (Ethical Conduct Review process).
В случай, че действията на лидер на ICF представителство не са в съответствие с политиките на Международната коуч федерация, както са описани в Ръководството за представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook), Международната коуч федерация овластява бордовете, в случая управителния съвет на „АЙ Си ЕФ България”, на местните ICF представителства и членовете на световната Международна коуч федерация (ICF Global) да предприемат действия.
Примери за поведение, което дава основания даден борд да предприеме действия, са:

 • Даден лидер на ICF представителство използва своята позиция, за да промотира програми или действия, които не са одобрени или насърчавани и подкрепяни от Международната коуч федерация.
 • Даден лидер на ICF представителство участва в дейности, които са в противоречие с политиките, описани в Ръководството за ICF представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook).
 • В случай на използване на лидерска роля в ICF представителството, за да се внуши подкрепата на Международната коуч федерация за конкретна програма, инструмент или подход, който не е одобрен или подкрепян от федерацията.
 • Ако някой поставя личния или бизнес интересите си над тези на Международната коуч федерация или над местното представителство на Международната коуч федерация или изглежда, че прави така, т.е. има конфликт на интереси.

В зависимост от конкретните обстоятелства, действията, които бордът на ICF представителството, може да предприеме по своя преценка в случаи на спорно поведение, може да включват:

 • Да поеме инициатива и фасилитация на разговор, за да се подсигури цялостно разбиране и съгласие за приемливо или неприемливо поведение на лидерите на представителството.
 • Да документира загрижеността в писмен вид и да открие потенциално разрешение.
 • Да изиска от съответния лидер в ICF представителството да освободи лидерската си позиция и да подкрепи последващо предаване на работата си на своя заместник.
 • Незабавно да отстрани лидера в ICF представителството от неговата/нейната позиция.
 • В крайни случаи, бордът на ICF представителството може да санкционира даден член. Санкциите могат да включват, но не са ограничени до:
  • Предупредително писмо за нарушение.
  • Забрана за служене в комисиите на ICF представителството.
  • Отнемане на членството в ICF представителството.

Когато лидерите на дадено ICF представителство сметнат, че са изчерпали своите възможности ефективно да разрешат проблема на местно ниво, те може да изискат подкрепа от панел от медиатори от централата на Международната коуч федерация (ICF Global). Също така по силата на Вътрешните правила на централата на Международна коуч федерация, бордът на Международната коуч федерация може временно да прекрати членството, да отстрани или изключи член от световното членство на Международната коуч федерация (ICF Global).