Глобален алианс за коучинг и менторство

Международната коуч федерация е част от Глобалния алианс за коучинг и менотрство (ГАКМ), създаден през ноември 2012 г., и лидерите на федерацията са щастливи, че имат възможността да работят наравно с други световни професионални организации в сферата на коучинга и менторството, за да се изработи единен и споделен възглед за практиката на професионалния коучинг.

Съобщения за медиите във връзка с ГАКМ

Update: Global Coaching and Mentoring Alliance (7 март 2013 г.)
Partnership Leads to Creation of the Global Coaching & Mentoring Alliance (21 ноември 2012 г.)

Често задавани въпроси

Въпрос 1:  Какво е Глобалният алианс за коучинг и менторство?

Основната цел на Глобалния алианс за коучинг и менторство е да се професионализира индустрията в сферата на коучинга и менторството и да се сформира споделено възприятие за практикуването на професионалния коучинг.

Основните цели са:

  1. Да бъде колективният глас на професионалните организации, който изяснява, образова и повишава осъзнатостта за общите принципи на една ефективна практика в тази област.
  2. Да фасилитира обмена и да разпространи информация за всички заинтересовани страни в индустрията за споделените добри практики.
  3. Да фокусира вниманието върху по-големия ефект от коучинга и менторството в обществото.

Въпрос 2:  Как един коуч, който е член само на една от професионалните организации в Алианса може да се информира или да се включи в ГАКМ?

Глобалният алианс не създаден като юридическо лице, което събира такси, нито пък е професионална общност, в която коучове, ментори, организации или институции могат да членуват. Той е алианс на световни професионални организации в сферата на коучинга и менторството, който в момента се състои от британската Коучинг асоциация (Association of Coaching), Европейския менторски и коучинг съвет (ЕМСС) и Международната коуч федерация (ICF).

За да го илюстрираме с познат пример, представете си съюзите на авиопревозвачите (например, Star Alliance). Можете да станете член на която и да е отделна авиокомпания (например United, Thai, Lufthansa) и тъй като тя е част от този съюз това предоставя по-големи ползи на нейните членове, което е резултат от обединяването на въпросните самолетни компании.

Въпрос 3:  Защо е създаден Глобалният алианс за коучинг и менторство?

Мисленето, което доведе до създаването му, бе, че ако някои от водещите професионални организации в сферата на коучинга и менторството се обединят и започнат да работят в сътрудничество заедно, това още повече би подпомогнало професионализацията на коучинга в идните години на растеж и еволюция на индустрията в световен мащаб. Също така бяхме насърчени от някои коучове и клиенти на коучинга, които ни подсказаха, че основните професионални коучинг организации е нужно да се синхронизират и да работят в по-тясно сътрудничество, за да внесат по-голяма яснота и разбиране за това какво правим и кое се смята за добра практика.

Въпрос 4:  Как Глобалният алианс ще сработи и какво поведение да очакваме?

Когато Глобалният алианс за коучинг и менторство беше сформиран, се съгласихме да работим, спазвайки следните Принципни насоки:

  • Да използваме коучинг подход в съвместната работа
  • Да почитаме и приветстваме всички перспективи
  • Винаги първо да обмисляме кое е в интерес на професията.
  • Да се ръководим от перспективата на членовете и пазара, когато мислим, и да действаме поетапно.
  • Да водим диалог преди да вземем решение.
  • Да обобщаваме, изясняваме и комуникираме.
  • Да помним, че Глобалният алианс за коучинг и менторство е алианс от професионални коучинг организации, но сам по себе си не е професионална организация.

Въпрос 5:  Как може някой да зададе въпрос или да изпрати коментар до Глобалния алианс?

Ако има тема или конкретен казус, който е свързан с основните цели на Глобалния алианс, е най-добре той да бъде подаден към отделните професионални организации, които членуват в Алианса, за да могат те да го повдигнат и предложат като потенциален дневен ред. Контактите за тези типове въпроси са:

Association for Coaching (AC)
gcma@associationforcoaching.com

European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
gcma@emccouncil.org

International Coach Federation (ICF)
icfheadquarters@coachfederation.org

Въпрос 6:  Имате ли планове да се превърнете в една “супер” организация?

Както споменахме по-горе, ГАКМ не е професионална организация, нито има желание да се сформира като такава. Нейната цел е да служи като обединение от професионални организации. Нямаме планове да се сливаме в една организация, но продължаваме да се стремим да открием начини да работим заедно така, че да служим на новите и развиващи се професии коучинг и менторство по най-добрия начин.

Въпрос 7:  Глобалният алианс за коучинг и менторство свързал ли се е и с други професионални организации в областта?

Намерението ни е с времето да поканим и други глобални професионални организации в сферата на коучинга да станат част от Глобалния алианс за коучинг и менторство, тъй като осъзнаваме колко е важно и те да са представени и да имаме различни гледни точки. Ще разгледаме този въпрос след фазата на първоначално синхронизиране и сработване на трите организации и след изработването на ясни критерии за това как точно да се осъществи това, за да подкрепи по най-добрия начин целите и обхвата на работата на ГАКМ.

Въпрос 8:  Как Глобалният алианс подсигурява, че има глобална перспектива?

На този етап Глобалният алианс се вслушва в разнообразни гледни точки и нужди и изследва кое има най-много смисъл да направим заедно за общата полза на индустрията като цяло. Някои от обсъжданите области включват провеждането на съвместни инициативи в сферата на проучванията на коучинга, както и запознаване със системата за сертификация и акредитация на всяка от трите професионални организации.

Вече сме се съгласували по общите ни ценности, които са в основата на сътрудничеството между професионалните организации в алианса, като кураж, сътрудничество, интегритет, уважение и доверие.

Въпрос 9:  Как мениджърите по човешки ресурси, които посредничат при купуването на коучинг услуги за организациите, гледат на Глобалния алианс?

Тъй като Глобалният алианс за коучинг и менторство е новосформиран, официално все още не сме “премерили пулса” на пазара за това как ни възприема, нито за това какви са надеждите или очакванията на специалистите по човешки ресурси. Въпреки това, от досегашните дискусии, стъпващи на информация, събрана от трите професионални организации, обратната връзка за самото създаване на алианса е много положителна.

Въпрос 10:  Как Глобалният алианс дефинира коучинга? Има ли съгласувано общо определение между трите професионални организации?

Трите организации, членуващи в Глобалния алианс, са подписала Професионалната харта за коучинг и менторство, която е приета в Европейския съюз (ЕС) и е публикувана на неговата интернет страница на саморегулиращите се професии на територията на ЕС. Запознайте с Хартата накратко, като изберете опцията “‘Private Act’ в Linkbox вдясно на страницата.

Професионалната харта дава следното описание на коучинга и менторството, като акцентът е, че това не цели да е определението.

“Коучингът и менторството са дейности в сферата на личното и професионално развитие с фокус върху индивиди и екипи. Те разчитат на собствените ресурси на клиента, които да му/й помогнат да види и изпробва алтернативни начини за усъвършенстване на компетентността, за взимането на решения и за повишаване на качеството на живот. В този смисъл професионалният коуч/ментор може да бъде описан като експерт в създаването на взаимоотношение с хората в серия от разговори, целящи да послужат на клиентите в усъвършенстването на тяхното представяне или личностно развитие или и на двете, като те избират собствените си цели и пътища за постигането им.”

Можете да разгледате определения за коучинга на интернет страницата на всяка от трите професионални организации в Глобалния алианс.

Въпрос 11:  Каква е стойността на акредитацията?

Ние вярваме, че сертификацията и акредитацията на коучовете е инвестиция, която показва и отграничава професионалната практика. Това е подобна на придобиването на степен или професионална титла и разграничава акредитирания коуч от всеки друг, който се нарича коуч. Следователно, стойността на акредитацията е доста значителна.

Въпрос 12:  Можете ли да дадете определение за “акредитиран”?

Акредитацията се дава на професионални коучове, които отговарят на високи изисквания за обучение и опит и са демонстрирали своето разбиране в практика на коучинг компетенциите, които залагат стандарта в коучинг индустрията. Придобиването на акредитация показва ангажимента на коуча към интегритета, както и разбирането и практиката му/й на коучинг уменията и неговата/нейната отдаденост на клиентите.

Въпрос 13:  Отвъд коучинга, каква е ролята на менторството в тази организация?

Създаването на Глобалния алианс за коучинг и менторство беше в отговор на членовете ни, които настояваха за изясняване на объркването, което съществува, между менторството и коучинг индустрията, що се касае до професионалното им практикуване. Европейският менторски и коучинг съвет (ЕМСС) представлява своите членове, които са и ментори, и коучове, работещи в единна рамка от общи професионални стандарти. Вижте още Професионална харта за менторство и коучинг.