Основни коучинг компетенции на ICF

От месец октомври 2019 г. глобалната структура на ICF прие нов компетентностен модел, който ще влезе в сила от началото на 2020 г. Той  бе представен на годишна среща на коуч общността на Ай Си Еф България,  която се проведе на 12 декември 2019 г. в София. Повече информация може  да намерите ТУК и ТУК
Since October 2019, ICF – the Global Structure, has adopted a new competency model that will enter into force from the beginning of 2020.  It was presented at the annual meeting of ICF Bulgaria, which took place  on December 12, 2019 in Sofia. More information can be found HERE  and HERE

Следните единадесет основни коучинг компетенции са разработени, за да подкрепят по-голямо разбиране за уменията и подходите, използвани в коучинг професията днес, според виждането на Международната коуч федерация (ICF). Те също така могат да ви подкрепят, за да прецените доколко сертификационното обучение по коучинг, което получавате или сте получили като коуч, е в синхрон с това, което се очаква за всяко едно обучение по специфични коучинг умения. Тези основни коучинг компетенции са залегнали в основата на изпита за акредитация на коучове от Международната коуч федерация.
ICF дефинира коучинга като “партньорство с клиент в един творчески, провокиращ размисъл процес, който ги вдъхновява да увеличат своя личен и професионален потенциал”.
Единадесетте основни коучинг компетенции са разделени в четири групи според това дали са логически сходни, ако се търси общото между компетенциите във всяка група. Отделните коучинг компетенции, както и групирането им не са направени по какъвто и да приоритет, тъй като всички са основни и е жизненоважно всеки компетентен коуч да ги демонстрира.
А. СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВАТА НА КОУЧИНГ ПАРТНЬОРСТВОТО
1. Изпълнение на етичните и професионални стандарти.
2. Създаване на коучинг споразумението.
Б. СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ КОУЧА И КЛИЕНТА
3. Създаване на доверие и близост с клиента
4. Присъствие на коуча.
В. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА КОУЧА
5. Активно слушане.
6. Задаване на силни въпроси.
7. Директна комуникацияГ. ФАСИЛИТИРАНЕ НА УЧЕНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ
8. Провокиране на осъзнатост.
9. Проектиране на действия / стъпки.
10. Планиране и целеполагане.
11. Управление на напредъка и отчетността.
А. СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВАТА НА КОУЧИНГ ПАРТНЬОРСТВОТО1. Изпълнение на етичните и професионални стандарти – коучът разбира коучинг стандартите и етиката и има способност да ги прилага адекватно във всички коучинг ситуации. Коучът:

 1. Разбира и показва в собственото си поведение стандартите за поведение на ICF (както са записани в Част III от Етичния кодекс на ICF).
 2. Разбира и следва насоките за спазване на етиката, разработени от ICF.
 3. Ясно комуникира разликите между коучинг, консултация, психотерапия и други подкрепящи професии
 4. Пренасочва клиента към друг подкрепящ професионалист, когато е нужно, като разбира кога това е нужно и кои са наличните ресурси.

2. Създаване на коучинг споразумението – способността на коуча да разбира какво се изисква в конкретното коучинг взаимоотношение и да сключи споразумение с потенциален или нов клиент за коучинг процеса и взаимоотношението. Коучът:

 1. Разбира и ефективно обсъжда с клиента насоките и конкретните параметри на коучинг взаимоотношението (например, логистика, такси, график на сесиите, включване на други лица, ако е подходящо).
 2. Постига споразумение с клиента за това кое е подходящо в коучинг взаимоотношението и кое – не, какво предлага и какво – не, и за отговорностите на клиента и коуча.
 3. Определя дали има ефективно напасване между неговия/нейния коучинг метод и нуждите на потенциалния клиент.

Б. СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ КОУЧА И КЛИЕНТА

3. Създаване на доверие и близост с клиента  – способността на коуча да създаде безопасна и подкрепяща среда, която трайно насърчава взаимното уважение и доверие. Коучът:

 1. Показва искрена загриженост за добруването и бъдещето на клиента.
 2. Постоянно с поведението си показва личен интегритет, честност и искреност.
 3. Установява ясни споразумения и спазва обещанията си.
 4. Показва уважение към възприятията, стила на учене и личност на клиента.
 5. Предоставя постоянна подкрепа за и насърчава нови поведения и действия у клиента, включително такива, които включват поемането на рискове и страх от провал.
 6. Иска разрешение да коучва клиента в нови, чувствителни за него области.

4. Присъствие на коуча – способността на коуча да е напълно осъзнат и да създава спонтанно взаимоотношение с клиента, като използва стил, който е отворен, гъвкав и уверен. Коучът:

 1. Е присъстващ и гъвкав по време на коучинг процеса, “танцува” в момента.
 2. Преценява собствената си интуиция и се доверява на вътрешната си мъдрост – “следва интуицията си”.
 3. Е отворен към това да не знае и да поема рискове.
 4. Вижда много начини да работи с клиента и избира на момента кое е най-ефективно за него/нея.
 5. Използва ефективно хумора, за да създаде усещане за лекота и енергия.
 6. Уверено променя перспективите си и експериментира с нови възможности в собствените си действия по време на коучинг сесията.
 7. Показва увереност при работа със силни емоции и самият коуч може да управлява себе си и да не бъде завладян и уплетен от емоциите на клиента.

В. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА КОУЧА

5. Активно слушане – способността на коуча да се фокусира изцяло върху това, което клиентът казва или не казва, да разбере значението изговореното в контекста на желанията на клиента и да подкрепи себеизразяването на клиента. Коучът:

 1. Се придържа към клиента и неговия/нейния дневен ред (agenda), а не към собствените си идеи и дневен ред за клиента.
 2. Чува притесненията, целите, ценностите и вярванията на клиента за това кое е възможно и кое – не.
 3. Разграничава думите, тона на гласа и езика на тялото.
 4. Обобщава, перифразира, подчертава, прави огледало на това, което клиентът казва, за да подсигури яснота и разбиране.
 5. Насърчава, приема, изследва и подсилва изразяването на чувства, възприятия, притеснения, вярвания, предложения и т.н. от клиента.
 6. Интегрира (обобщава в едно взаимно свързано цяло – бел. прев.) и надгражда над идеите и предложенията на клиента.
 7. Извлича или разбира същината на комуникацията на клиента и помага на клиента да стигне до нея, вместо да се впуска в дълги описателни разкази.
 8. Позволява на клиента да изкаже гласно или “да изчисти” ситуацията, без да го/я осъжда или да е пристрастен към това клиентът да се придвижи към следващите стъпки.

6. Задаване на силни въпроси  – способността на коуча да задава въпроси, които разкриват информацията от максимална полза за коучинг взаимоотношението и клиента. Коучът:

 1. Задава въпроси, които отразяват неговото активно слушане и разбиране на перспективата на клиента.
 2. Задава въпроси, които пораждат откривателство, прозрения, ангажимент или действие (например, въпроси, които провокират предположенията на клиента).
 3. Задава отворени въпроси, които създават по-голяма яснота, възможности или ново учене.
 4. Задава въпроси, които придвижват клиента към това, което той/тя желае, а не въпроси, които карат клиента да се оправдава или да гледа назад.

7. Директна комуникация – способността на коуча да комуникира ефективно по време на коучинг сесиите и да използва език, който има възможно най-благоприятния ефект върху клиента. Коучът:

 1. Е ясен, изразява се ясно и директно, когато споделя и предоставя обратна връзка.
 2. Използва казаното от клиента и му отразява обратно същите думи, с цел да помогне на клиента да разбере от друга перспектива какво той/тя желае или за кое се чувства несигурен/а.
 3. Ясно заявява целите на коучинга, дневния ред на коучинг сесията, целта на техниките или упражненията.
 4. Използва език, който е подходящ и показва уважение към клиента (например, несексистки, нерасистки, не използва технически и други термини, които са неразбираеми за клиента, не ползва жаргон)
 5. Използва метафори и аналогии, за да илюстрира своя идея или да нарисува вербално конкретна картина.

Г. ФАСИЛИТИРАНЕ НА УЧЕНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ

8. Провокиране на осъзнатост – способността на коуча да интегрира и прецизно да оценява множество източници на информация и да прави тълкувания, които помагат на клиента да добие осъзнатост и следователно да постигне желаните резултати. Коучът:

 1. Когато оценява притесненията на клиента, коучът отива отвъд думите (казаното), като не се оставя да бъде “уловен” от описанието на клиента.
 2. Провокира търсене на по-задълбочено разбиране, осъзнатост и яснота.
 3. Идентифицира пред клиента неговите/нейните скрити притеснения, типични, по навик начини за възприемане на себе си и света, разликите между фактите и тълкуванието им, разминаването между мислите, чувствата и действията.
 4. Помага на клиентите да открият за себе си нови мисли, вярвания, възприятия, емоции, настроения и т.н., които засилват тяхната способност да предприемат действие и да постигат това, което е важно за тях.
 5. Комуникира по-широки перспективи на клиентите и насърчава ангажимента към това да променят гледната си точка и да намерят нови възможности за действие.
 6. Помага на клиентите да видят различните, взаимосвързани фактори, които влияят върху тях и тяхното поведение (например, мисли, емоции, тялото, произходът им).
 7. Изразява пред клиентите прозрения по начини, които са полезни и смислени за клиента.
 8. Открива основните силни страни, както и основните области за учене и развитие и кое е най-важно да бъде адресирано по време на коучинга.
 9. Моли клиента да разграничава тривиални от значими теми/проблеми, ситуационни от повтарящи се поведения, когато изследва разминаването между думи и действия.

9. Проектиране на действия / стъпки – способността на коуча да създава заедно с клиента възможности за постоянно учене, по време на коучинга и в ситуации в служебния и личния живот, и да предприема нови действия, които ще доведат до желаните коучинг резултати по най-ефективния начин. Коучът:

 1. Мисли заедно с клиента и го подкрепя да определи кои са действията, които ще му позволят да покаже, практикува и задълбочи новото, което е научил.
 2. Помага на клиента да се фокусира и систематично да изследва конкретни притеснения и възможности, които са централни за желаните цели, за които клиентът и коучът са се договорили, че ще работят съвместно.
 3. Ангажира клиента да изследва алтернативни идеи и решения, да преценява различни опции и да взима свързаните с тях решения.
 4. Насърчава активно експертиментиране и себеоткривателство, в които клиентът прилага това, което е обсъждал/а и научил/а по време на коучинг сесиите веднага след това в своя служебен или личен живот.
 5. Празнува успехите на клиента и способността му за бъдещо развитие.
 6. Предизвиква предположенията и перспективите на клиента, за да провокира у него/нея нови идеи и да открие нови възможности за действие.
 7. Защитава или изтъква гледни точки, които са в синхрон с целите на клиента и, без да е привързан към тях, ангажира клиента да ги разгледа.
 8. Помага на клиента по време на коучинг сесията да стигне до „стъпки за действие от днес“, като предоставя непосредствена подкрепа.
 9. Насърчава и провокира разширяването на зоната на комфорт на клиента, както и подходящ удобен ритъм на учене.

10. Планиране и целеполагане – способността на коуча да разаробтва и поддържа ефективен план за коучинг партньорството с клиента. Коучът:

 1. Обединява събраната информация и заедно с клиента създава коучинг план и цели за развитие, които адресират притесненията и основните сфери за учене и развитие на клиента.
 2. Създава план с желани резултати, които са постижими, измерими, конкретни и с краен срок.
 3. Нанася корекции в плана, когато се наложи в коучинг процеса и в резултат на промяна в ситуацията на клиента.
 4. Помага на клиента да идентифицира и оцени различни ресурси за учене (например, книги, други професионалисти).
 5. Идентифицира и показва на клиента от самото начало успехите, които са важни за него.

11. Управление на напредъка и отчетността – способността на коуча да поддържа вниманието върху това, което е важно за клиента, и да остави отговорността на клиента да предприеме действие. Коучът:

 1. Ясно изисква от клиента действия, които ще го/я придвижат към желаните цели.
 2. Показва, че управлява докрай напредъка и отчетността като пита клиента за действията, които се е ангажирал да приедприеме по време на предходна/и сесия/и.
 3. Утвърждава клиента за това, което е направил, не е направил, научил или осъзнал от предходна/и коучинг сесия/и.
 4. Заедно с клиента ефективно подготвя, организира и преглежда информацията, придобита по време на коучинг сесиите.
 5. Помага на клиента да поддържа ритъма между сесиите като държи вниманието върху коучинг плана и желаните от клиента резултати, съвместно уточнените курсове на действие и теми за следваща/и сесия/и.
 6. Фокусира се върху коучинг плана, но също така е отворен да адаптира поведението и действията си въз основа на коучинг процеса и да променя посоката по време на сесиите.
 7. Е в състояние да сменя гледните точки между мястото, където клиентът е и където желае да стигне. Създава контекст за обсъжданите теми, като напомня на клиента желаната цел.
 8. Насърчава самодисциплината на клиента и го държи отговорен за това, което казва, че ще направи, за резултатите от дадено планирано действие или за конкретен план с определени крайни срокове.
 9. Развива способността на клиента да взима решения, да се справя с ключови притеснения и да се развива (да получава обратна връзка, да определя приоритети и да задава ритъма на учене, да прави рефлексия върху тях и да учи от опита си)
 10. Позитивно конфронтира клиента, когато той/тя не е предприел действията, върху които са се съгласили с коуча.

.