Етичен кодекс на ICF / ICF Bulgaria

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”

(Етичният кодекс на “Ай Си Еф България” съответства на Етичния кодекс на Международната коучинг федерация (МКФ), одобрен от Борда на директорите на Международната коучинг федерация през м. септември, 2019 г.)

Кодексът на Международната коучинг федерация е съставен от пет главни части:

 1. Въведение
 2. Основни дефиниции
 3. Основни ценности и етични принципи
 4. Етични норми
 5. Клетва

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на МКФ представя основните ценности на Международната коучнг федерация (Основни ценности), както и етичните принципи и норми на поведение за всички професионалисти към МКФ (вж. Основни дефиниции).  Съобразяването с етичните принципи на МКФ се смята за първата от основните коуч компетенции на МКФ (Основни компетенции).  Това означава „Демонстриране на етичност в практиката – разбиране и последователност в прилагането на етичните принципи и норми“.

Етичният кодекс на МКФ служи за поддържане интегритета на МКФ и коучинг професионалистите в международен план като:

 • Определя норми на поведение в съответствие с Основните ценности и етични принципи;
 • Насочва коучинг анализа, обученията и вземането на решения;
 • Подпомага вземането на решения и опазването на етичните норми в коучинга чрез процеса на Етичен одит на коуч практиката (ЕОК);
 • Определя основата за обучения в коуч етика по програмите акредитирани от МКФ.

Етичният кодекс се прилага във всички случаи, когато членове на МКФ се заявяват като такива, във всяко едно коучинг взаимоотношение.  Това важи независимо дали коучинг взаимоотношението (вж. Основни дефиниции) е легитимирано.  В този смисъл настоящият Кодекс определя етичните задължения на всички членове на МКФ, вкючително коучове, коуч- супервайзори, ментор коучове, коуч обучители или обучаеми, лидери и служители асоциирани с МКФ.

Макар че ЕОК процеса, както и Клетвата, са приложими единствено към коуч професионалистите обвързани с МКФ, служителите на МКФ също имат задължението да спазват принципите и нормите за етично поведение и Основните ценности залегнали в основата на Кодекса.

Предизвикателствата към обезпечаване етичността в практиката означава, че членовете на МКФ неизбежно ще се окажат в ситуации, които включват неочаквани обстоятелства и изискват разрешаване на дилеми и търсене на решения на проблеми.  Настоящият Етичен кодекс цели да бъде в помощ на професионалистите в подобни обстоятелства, като очертава разностранни фактори от етично естество, които е необходимо да бъдат съобразени, както и очертава възможности за алтернативни подходи при запазване на професионалната етика.

Професионалистите обвързани с МКФ и нейния Етичен кодекс се ангажират да бъдат етични в практиката си, дори когато това включва вземането на трудни решения или проява на смелост.

 

 

 1. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ
 • Клиент: индивидуална личност или група от хора/екип, които ползват коучинг; менторство или суперивизия на коуча; коуч обучение.
 • Кодекс: Етичен кодекс на Международната коучнг федерация (МКФ)
 • Коучинг:  Коучингът е партньорство с клиенти в процес, който провокира размисъл и творчество и ги вдъхновява да развиват своя личен и професионален потенциал.
 • Коучинг взаимоотношение: взаимоотношение между професионален коуч обвързан с МКФ и клиент(и)/спонсор(и), легитимирано въз основа на договор/споразумение, което определя отговорностите и очакванията на всяка от страните.
 • Конфиденциалност/поверителност: опазване от разпространение на всяка информация получена чрез коучинг ангажимента, с изключение на случаите, в които е получено специално разрешение за противното.
 • Конфликт на интереси: Ситуация, при която коучът има разнородни интереси произхождащи от разнородни взаимоотношения, в който случай обслужването на един интерес е противопоставено или влиза в конфликт с обслужването на друг интерес.  Такъв интерес може да бъде от финансов, личен или друг характер.
 • Равноправност: обстоятелство, при което всеки участник се чувства равноправен по отношение на достъп до ресурси и възможности, независимо от расова и/или етническа принадлежност, националност, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, полова идентичност, възраст, изповядвана религия, имигрантски статут, наличие на психическо или физическо увреждане или друг вид разделителна характеристика;
 • Професионалист обвързан с МКФ:  всеки професионалист, който представя себе си като член на МКФ или като акредитиран от МКФ коуч и изпълнява функции на, но не само: коуч, коуч супервайзор, ментор коуч, коуч обучител или коуч обучаем.
 • Служители на МКФ: служители, на договор с управляващата фирма, която предоставя професионално и административно обслужване в управлението на МКФ и от името на МКФ;
 • Вътрешен коуч: индивид, който е нает в организация и предоставя частично или на пълно работно време кочуинг на служителите на организацията.
 • Спонсор: „Спонсорът” е физическо или юридическо лице (включително негови представители), които заплащат коучинг услугите и/или организират предоставянето им на клиента.
 • Поддържащ персонал: хора, които работят за професионалистите обвързани с МКФ в подкрепа на техните клиенти;

Системна равноправност: равноправност по отношение на полова и расова определеност, или друг вид определеност, инситуционализирана в Кодекса, Основните ценности, политики, структури, културни общества, организации, националности и общества.

 1. ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ И ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ НА МКФ 

Етичният кодекс на МКФ е основан на Основните ценности (линк) на МКФ и действията произтичащи от тях.  Всички ценности са еднакво значими и взаимно-обусловени.  Стремежът е ценностите да служат за рамка, която определя как да разбираме и тълкуваме етичните принципи.  От всички професионалисти обвързани с МКФ се очаква умело да прилагат и изповядват тези Ценности във всички свои взаимоотношения.

 1. ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ

Професионалистите обвързани с МКФ се придържат в своите професионални дейности към следните етични принципи и норми:

Раздел І –  Отговорност към клиентите

В качеството си на коуч обвързан с МКФ поемам задължение:

 1. Да разяснявам внимателно и да се стремя да гарантирам, че преди или по време на първоначалната среща с моя потенциален клиент и/или спонсор, те разбират естеството и потенциалните ползи на коучинга, естеството, ограниченията и нивото на поверителността, финансовите параметри и всякакви други условия на коучинг споразумението или коучинг договора.
 2. Да създавам ясно коучинг споразумение с клиентите и спонсорите си преди началото на коучинг взаимоотношението и да го спазвам. В него трябва да са описани ролите, правата и отговорностите на всички участващи страни..
 3. Да поддържам най-високо ниво на поверителност с всички страни по коучинг споразумението/договора. Запознат съм с и се съгласявам да изпълнявам всички приложими нормативни актове, които се отнасят до неприкосновеността на личните данни и комуникации.
 4. Да имам ясно разбиране как се осъществява обмяната на информация между всички участници по всяко едно коучинг взаимоотношение.
 5. Да имам ясни договорки с клиенти, спонсори или други заинтересовани страни относно обстоятелствата, при които отпада задължението за поверителност на дадена информация (напр. в случаи на криминални прояви, ако това се изисква по закон и е налична съответната документация като съдебна призовка; в случаи на риск от опасност на некърнимостта на собствената личност или други хора и др.). В случай, че имам основателни причини да вярвам, че подобно на описаните обстоятелства е налично, имам право да се обърна към отговорните власти.
 6. В случаи на работа като вътрешно-фирмен коуч, да управлявам конфликтите на интереси или потенциални конфликти на интереси съвместно с моите клиенти и/или спонсори чрез сключването на коучинг споразумение и поддържането на отворен диалог по темата. Това означава разрешаване на проблеми свързани с роли в организацията, отговорности, взаимоотношения, видове информация, конфиденциалност и др. отчетни изисквания.
 7. Да поддържам, съхранявам или се разпореждам с документация, включително на електронни носители, създадена по време на професионалните ми взаимоотношения, по начин, който обезпечава поверителността и опазването на информацията, както и ненакърнимостта на личните данни, в съответствие с всички приложими законови актове. Допълнително, да използвам подходящо всякакъв вид нова технология, приложима за коучинг услуги (коучинг услуги чрез нови технологии) и да се информирам ясно как конкретните етични норми се прилагат при тези технологии.
 8. Да следя за сигнали за спад на ефективността от коучинга за клиента в коучинг взаимоотношението. В случаи на негативни индикации, да променя взаимоотношението или да окуража клиента/спонсора да се обърне към друг коуч или професионалист или да използва различен ресурс.
 9. Да уважавам правото на всяка една страна да прекрати коучинг взаимоотношението по всяко време по каквато и да било причина по време на коучинг процеса при условията, предвидени в коучинг споразумението или договора.
 10. Да осъзнавам, че в случаи на поддържане на няколко споразумения/договори и взаимоотношения с един същ клиент или спонсор в един и същи период може да доведе до ситуация на конфликти на интереси.
 11. Да осъзнавам и активно управлявам евентуалните различия в статут или власт между мен и моя клиент, които биха възникнали вследствие на културни различия, на естеството на взаимоотношенията, на психологически или други контекстуални фактори.
 12. Да осведомя клиент, в случаи когато го реферирам към трети страни, за евентуални финансови и други ползи, които бих имал от подобна референция.
 13. Да обезпеча високо качество на коучинг услугите, независимо от нивото на заплащане и начина на ангажиране във всяко едно професионално взаимоотношение.

 

Раздел ІI –  Отговорност по отношение на коучинг практиката и представянето

В качеството си на коуч обвързан с МКФ поемам задължение:

 1. Да съобразявам поведението си с Етичния кодекс на МКФ и на „Ай Си Еф България”във всички мои взаимоотношения. В случай, че ми стане известно, че дадена моя постъпка е потенциално в нарушение на Кодекса или мой колега, обвързан с МКФ, е постъпил неетично, се задължавам да повдигна въпроса с всички засегнати страни. В случай, че това не разреши създалата се дилема, се задължавам да повдигна въпроса формално до съответните отговорни институции (напр. ICF Global – МКФ) за разрешаване.
 2. Да изисквам от целия поддържащ персонал поведение, което е съобразено с Кодекса на МКФ.
 3. Да се усъвършенствам постоянно, като се развивам професионално и личностно, включително като обогатявам познанията си в областта на етиката.
 4. Да приема ограниченията и обстоятелствата си от лично естество, които биха попречили на, влошили или влезли в конфликт с представянето ми като професионален коуч или с професионалните ми коучинг взаимоотношения. В такива случаи се ангажирам да потърся подкрепа относно необходимостта от предприемане на съответното действие, и при необходимост, да потърся адекватна професионална консултация. Това може да включва временно или окончателно прекъсване на дадено коучинг взаимоотношение/я.
 5. Да разрешавам случаи на конфликт на интереси или потенциален такъв съвместно със засегнатите страни, като търся професионална подкрепа, или временно или окончателно да прекъсна дадено коучинг взаимоотношение.
 6. Да се съобразявам с личното пространство на членовете на МКФ и да използвам каналите за контакт с членовете на МКФ (имейли, тефони и др.) само след изричното съгласие за това от страна на МКФ или конкретния МКФ член.

Раздел III – Отговорност по отношение на професионализма

В качеството си на коуч обвързан с МКФ поемам задължение:

 1. Да посочвам ясно и конкретно моята коучинг квалификация, нивото на моята коучинг компетентност, експертиза, обучение, сертификация и акредитация от Международната коучинг федерация.
 2. Да представям, устно или писмено, точно и ясно какво предлагам в ролята си на член на МКФ, какво предлага МКФ, естеството на коучинг професията, както и потенциалните ползи от коучинга.
 3. Да осведомявам и разяснявам на всички заинтересовани страни отговорностите, установени с Етичния кодекс.
 4. Да поемам отговорност за и да установявам ясни и адекватни граници с чувствителност за културните различия при взаимодействията с клиенти, физическо разстояние и др.
 5. Да не се въвличам в сексуални или романтични взаимоотношения с клиент (и) или спонсор(и). Ангажирам се да следя за изграждането на ниво на близост адекватно за коучинг взаимоотношението. В този смисъл се ангажирам да предприема необходимите действия за разрешаване на възникнал проблем или за прекъсване на коучинг споразумението/договора.

Раздел IV – Отговорност към обществото

В качеството си на коуч обвързан с МКФ поемам задължение:

 1. Да избягвам дискриминационни практики като се придържам към принципите на справедливост и равноправие във всички мои дейности и същевременно зачитам местните закони и култура. Това включва, но не се ограничава до, дискриминиране въз основа на възраст, раса, полова идентичност, етнически произход, сексуална ориентация, религия, националност, недъг или военен чин.
 2. Да признавам и зачитам приноса и интелектуалната собственост на други, като заявявам авторство единствено върху собствените си материали. Наясно съм, че при нарушаване на тази норма нося съдебна отговорност пред трети лица.
 3. Да съм прям и да работя в съответствие с признатите научни стандарти, приложими рамки и граници на компетентност в случаите когато провеждам или отчитам проучвания.
 4. Осъзнавам собственото си и това на моите клиенти обществено влияние. Придържам се към принципа „да правиш добро“ вместо „избягваш лошото“.

 

 1. ЕТИЧНА КЛЕТВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОУЧНГ ФЕДЕРАЦИЯ

Като професионален коуч в Международната коучинг федерация, в съответствие с принципите и нормите предвидени в Етичния кодекс на МКФ, аз припознавам и съм съгласен да зачитам етичните и юридическите си задължения към моите коучинг клиенти и/или спонсори, колеги и към обществеността като цяло. 

Ако наруша тази клетва, или която и да е част от Етичния кодекс на Международната коучинг федерация, давам своето съгласие Международната коучинг федерация по своя преценка да ме държи отговорен/а за стореното.  Съгласен/а съм, че за каквото и да е нарушение нося отговорност пред Международната коучинг федерация, включително санкции като преминаване през задължително коуч специфично обучение или подобно обучение или като прекратяване на членството ми в МКФ, и/или отнемане на моята акредитация от МКФ. 

За повече информация относно процесите по разглеждане на случаи, свързани с нарушаване на Етичния кодекс, включително и как да се подаде жалба, моля обърнете се към Международната коучинг федерация на следния линк – https://coachingfederation.org/code-of-ethics

 

Този Кодекс е приет от Съвета на директорите на МКФ през септември 2019 г.