Етичен кодекс на ICF / ICF Bulgaria

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”

(Етичният кодекс на “Ай Си Еф България” съответства на Етичния кодекс на Международната коуч федерация, одобрен от Борда на директорите на Международната коуч федерация през м. юни, 2015 г.)

Въведение

Международната коуч федерация е поела ангажимент да популяризира и поддържа високи професионални стандарти в коучинга. Следователно, Международната коуч федерация очаква от всички свои членове и акредитирани коучове (коучове, ментор коучове, коуч- супервизиращи, обучаващи и обучаеми в коучинг програми) да спазват елементите и принципите, застъпени в етичния кодекс и да владеят и интегрират ефективно в коучинг практиката си единадесетте Основни коучинг компетенции.

В съответствие с ценностите на Международната коуч федерация и дефиницията и за коучинг, Етичният кодекс е създаден с цел да се установят подходящи насоки и правила за професионално поведение и отчетност, както и обвързаност от приложимите закони и стандарти за етично поведение в професионалния коучинг, които всеки член на федерацията и всеки коуч с акредитационна степен от Международната коуч федерация да съзнава и да се ангажира да спазва.

 

ЧАСТ ПЪРВА: ДЕФИНИЦИИ

 • Коучинг: Коучингът е партньорство с клиенти в процес, който провокира размисъл и творчество и ги вдъхновява да развиват своя личен и професионален потенциал.  
 • Професионален коуч от Международната коуч федерация: Всеки професионален коуч от Международната коуч федерация се съгласява  да практикува Основните професионални коучинг компетенции и се заклева да е отговорен по силата на Етичния кодекс на Международната коуч федерация.
 • Професионално коучинг взаимоотношение: Професионално коучинг взаимоотношение има, когато коучингът включва споразумение (включително договор), определящи отговорностите на всяка от страните.
 • Роли в коучинг взаимоотношението: За да се изяснят ролите в коучинг взаимоотношението, често се налага да се направи разграничение между клиент и спонсор. В повечето случаи клиентът и спонсорът са едно и също лице и заради това са наричани „клиент”. За яснота и с цел разграничение между двете, обаче, Международната коуч федерация определя тези роли както следва:
 • Клиент: „Клиентът” е лицето/ лицата, които са коучвани. 
 • Спонсор: „Спонсорът” е физическо или юридическо лице (включително негови представители), които заплащат коучинг услугите и/или организират предоставянето им на клиента. Във всички случаи, договорът за коучинг взаимоотношенията трябва ясно да установява правата, ролите и отговорностите на клиента и на спонсора, в случай че те са различни лица.
 • Обучаем: „Обучаем“ е този, който е в процес на коучинг обучение или работи със супервизиращ коуч или с ментор коуч, за да научи коучинг процеса или да повиши и развие коучинг уменията си.
 • Конфликт на интереси: Ситуация, при която коучът има достатъчно силен личен интерес, който би могъл да повлияе на обективността му като коуч и професионалист.

ЧАСТ ВТОРА: СТАНДАРТИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОУЧ ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

Раздел  І: Професионално поведение – общи положения

Като коуч поемам задължение:

 1. Да съобразявам поведението си с Етичния кодекс на Международната коуч федерация и на „Ай Си Еф България”във всички мои взаимоотношения, включително в дейности, свързани с коучинг обучение, менторство на коучове и коуч-наблюдения (супервизия). 
 2. Да се ангажирам да предприемам необходимите действия с коуч, обучител, ментор-коуч и/или ще се свържа с Международната коуч федерация във връзка с всякакви нарушения на етиката или възможно неспазване на етичния кодекс, веднага щом разбера за това, независимо дали се отнася до мен или до други.
 3. Да комуникирам към другите, включително организации, служители, спонсори, коучове и др., които трябва да бъдат информирани за отговорностите, установени с етичния кодекс.
 4. Да се въздържам от незаконна дискриминация в професионалните дейности, включително към възраст, раса, полова ориентация, етническа принадлежност, сексуална ориентация, религия, произход, националност или увреждане.
 5. Да правя публични изказвания, които са верни и акуратни по отношение на  предлаганото от мен в качеството ми на  коуч, свързани с професията на коуча, с Международната коуч федерация и  с „Ай Си Еф България”.
 6. Да посочвам ясно и конкретно моята коучинг квалификация, експертиза, опит, сертификация и акредитация от Международната коуч федерация.
 7. Да признавам и уважавам усилията и приноса на другите и да представям за свои само разработените от мен материали. Съзнавам, че нарушението на този професионален стандарт може да е основание за това трети страни да търсят правата си по съдебен път. 
 8. Да се стремя винаги да осъзнавам моите лични предизвикателства и въпроси, които може да накърняват, да са в конфликт или да възпрепятстват качеството на работата ми като коуч или професионалните ми коучинг взаимоотношения. Когато фактите и обстоятелствата налагат, своевременно да търся професионална подкрепа и да  определям действието, което ще предприема, включително, ако е уместно, временно да преустановя или да прекратя коучинг взаимоотношението/ята.
 9. Да съобразявам поведението си с Етичния кодекс на Международната коуч федерация  и на „Ай Си Еф България” във всички взаимоотношения с клиенти, които коучвам, обучавам, менторствам и сепурвизирам.
 10. Компетентно, честно и в рамките на признатите научни стандарти и съответните насоки по темата да провеждам проучвания и изследвания и да съобщавам за тях. Да извършвам изследвания с необходимото съгласие и одобрение на  участниците  в тях, и с подход, който ги  защитава  от потенциална вреда. Да извършвам  дейностите,  свързана с проучването в съответствие с изискванията на   всички приложими  закони на държавата, в която се провежда проучването.
 11. Да поддържам, съхранявам и се разпореждам с всякакъв вид документация, включително електронни файлове и комуникация, която е създадена по време на моя коучинг бизнес по начин, който гарантира поверителността, сигурността и защитата на личните данни и информация, и е съобразен с приложимите  закони и споразумения.
 12. Да използвам данните за контакти на членовете на Международната коуч федерация и в частност на „Ай Си Еф България” (електронни адреси, телефонни номера и т.н.) само по начин и до степен, разрешени от Международната коуч федерация и в частност от” Ай Си Еф България”.

Раздел  ІI: Конфликт на интереси

Като коуч поемам задължение:

13.    Да съм осъзнат и да избягвам всеки възможен конфликт на интереси и потенциален конфликт на интереси и открито да предоставям информация за подобни конфликти и да предлагам да си правя самоотвод при възникване на такъв конфликт. 

14.   Да изяснявам ролята на вътрешните коучове, да поставям ясни граници и да преглеждам, заедно със засегнатите страни, възможни конфликти на интереси, които могат да възникнат между работата ми като коуч и като изпъняващ други функции. 

 15. Да разкривам пред клиента и/или неговия/нейния спонсор всякакви очаквани възнаграждения от трети страни, които ще платя или ще получа в случай, че даден клиент ми е препоръчан или аз препоръчам клиент на друг специалист.

16.  Да зачитам безпристрастно взаимоотношенията между коуч и клиент без значение формата на заплащане.

Раздел ІІІ: Професионално поведение с клиенти

Като коуч поемам задължение:

17. Етично да казвам на клиентите си, потенциалните клиенти и спонсорите това, което знам за потенциалните ползи от коучинг процеса и от мен като коуч.

18. Да разяснявам внимателно и да се стремя да гарантирам, че преди или по време на първоначалната среща с моя потенциален клиент и/или спонсор, те разбират естеството на коучинга, естеството, ограниченията и нивото на поверителността, финансовите параметри и всякакви други условия на коучинг споразумението или коучинг договора. 

19. Да създавам ясно коучинг споразумение с клиентите и спонсорите си преди началото на коучинг взаимоотношението и да го спазвам. В него трябва да са описани ролите, правата и отговорностите на всички участващи в него страни.

20. Да нося отговорност и да съм осъзнат и ангажиран с поставянето на ясни, уместни, адекватни и съобразени с културата на клиента граници във взаимоотношенията (физически или други) които мога да имам с моите клиенти и/или със спонсорите.

21. Да не се сближавам сексуално с когото и да е от настоящите ми клиенти и/или спонсори. Да имам предвид възможността от възникване на интимни и сексуални отношения между страните, включително и мои сужители и да предприемам необходимите мерки да се справя с проблема или да прекъсна коучинг взаимоотношението, за да се изгради безопасна среда.

22. Да уважавам правото на клиента да прекрати коучинг взаимоотношението в който и да е момент от процеса на коучинг, според предмета на коучинг споразумението или договора. Да  бъда бдителен за сигнали за спад в ефективността или промяна в ползата за клиента от коучинг взаимоотношението. 

23.  Да насърчавам клиента и/или спонсора да направи промяна и да наеме друг коуч, ако  съм убеден, че клиентът или спонсорът ще бъдат по-добре обслужени от друг коуч или ще се възползват по-добре от друг ресурс и да  предлагам на моя клиент да търси услугите на други професионалисти, когато е необходимо или уместно.

Раздел ІV: Конфиденциалност/Защита на личното пространство и информация 

Като коуч поемам задължение:

24.  Поддържам най-строгото ниво на поверителност по отношение на каквато и да е информация отнасяща се до всеки клиент и/или спонсор. Да не предоставям информация за клиентите и/ или спонсорите, освен ако не съм задължен със закон.

25.  Да имам ясно споразумение за обмена на коучинг информацията между коуча, клиента и спонсора. 

26. Да имам ясно споразумение кога действам като коуч, ментор-коуч, супервайзор или обучител, както с клиента, така и със спонсора, обучаемия, менторствания, супервизирания. Да са ясни какви са условията, при които конфициалността може да не бъде спазена (напр. нелегална дейност, при съдебна призовка или искане от съда; непосредствена или косвена заплаха или опасност за живота или сигурността на клиента или на друг човек и т.н.) и да се уверя, че всички участващи в споразумението страни (клиент, спонсор, обучаем, менторстван и супервизиран) са дали доброволно и осъзнато писмено съгласие с нивото на поверителност. В случаите, когато са налице тези условия, се задължавам да уведомя съответните органи на властта.

27.    Да изисквам от други лица, с които имам договорни отношения в услуга на моите коучинг клиенти и техните спонсори да спазват Етичния кодекс на Международната коуч федерация, по-специално стандартите по №26, Раздел ІV „Поверителност/Защита на личното пространство и информация”, както и всички други клаузи от Етичния кодекс на Международната коуч федерация,  които са приложими.

Раздел V: Продължаващо развитие

Като коуч поемам задължение:

28. Да се ангажирам с необходимостта от продължаващо и непрестанно развитие на професионалните ми умения.

ЧАСТ ТРЕТА: ЕТИЧНА КЛЕТВА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОУЧ ФЕДЕРАЦИЯ

Като професионален коуч в Международната коуч федерация, аз припознавам и съм съгласен да зачитам етичните и юридическите си задължения към моите коучинг клиенти и/или спонсори, колеги и към обществеността като цяло. 

Заклевам се да спазвам Етичния кодекс на Международната коуч федерация и да практикувам тези стандарти с тези, които коучвам, обучавам, менторствам или супервизирам.

Ако наруша тази клетва, или която и да е част от Етичния кодекс на Международната коуч федерация, давам своето съгласие Международната коуч федерация по своя преценка да ме държи отговорен/а за стореното. 

Съгласен/а съм, че за каквото и да е нарушение нося отговорност пред Международната коуч федерация, включително санкции като прекратяване на членството ми в Международната коуч федерация, и/или отнемане на моята акредитация от Международната коуч федерация. 

За повече информация относно процесите по разглеждане на случаи, свързани с нарушаване на Етичния кодекс, включително и как да се подаде жалба, моля обърнете се към Международната коуч федерация на следния линк – https://coachfederation.org/icf-ethics/