Професионална харта за коучинг и менторство

На 29 юни 2011 г. Международната коуч федерация (ICF) и Европейският менторски и коучинг съвет (EМСС) съвместно подадоха в Европейския съюз (ЕС) Професионална харта за коучинг и менторство, която да служи като бенчмарк стандарт за коучинг и менторската професия. Хартата залага етичните стандарти и създава базата за развитието на саморегулацията на тези две професии. След създаването на хартата, британската Асоциация за коучинг (АС) се присъедини към инициативата.

Тя е създадена с цел да информира клиентите на коучинг и менторската услуга и да повиши общественото доверие в коучинга и менторството като процес за професионално и личностно развитие, който служи на обществото като цяло. В допълнение, Хартата очертава насоките за практикуващите коучинг и менторство и посочва изискванията за необходимите компетенции, обучение, продължаващо развитие и етични стандарти.

Моля, забележете, че тази Професионална харта за коучинг и менторство не цели да замени Етичния кодекс на Международната коуч федерация, който всички членове на ICF и акредитирани от ICF коучове се съгласяват да следват в своята практика, а по-скоро да бъде използвана заедно с Етичния кодекс на ICF. Хартата, която е подготвена съобразно законите в Европейския съюз, е регистрирана в специалната база данни на ЕС със саморегулиращите се инициативи в Европа. Тази публично достъпна база данни се управлява съвместно от Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет.

Професионалните организации, които съблюдават за спазването на етичните стандарти на своите членове, разполагат с дисциплинарна и процедура за подаване на жалби по етични въпроси, както и с независим борд, който наблюдава и санкционира нарушенията на Етичния кодекс. Те могат да изпращат електронна поща на icfheadquarters@coachfederation.org за повече информация.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е значението на подаването на Хартата в ЕС?

Подаването и регистрацията на Хартата са значими в два аспекта. Това е крайъгълен камък в сътрудничеството между ICF и EMCC с цел развитие на професионализацията на коучинг и менторската професия. Що се отнася до саморегулацията на коучинга и менторството, Европейската комисия насърчава професионалните организации да дефинират свой етичен кодекс на европейско ниво. Дефиницията на такъв кодекс разчита на саморегулацията на самите европейски професионални асоциации. Тази саморегулация трябва да се осъществява съгласно законите на ЕС и в частност правилата за конкуренция.

Какви са целите на Хартата?

Хартата цели да заложи етични стандарти и добри практики в коучинг и менторската професия в Европа. Очакваме, че Хартата ще бъде включена в базата данни, управлявана съвместно от Европейската комисия и Европейския икономически и социален комитет, която представя списък на инициативи, които подлежат на саморегулация или на смесена регулация. Тази база данни цели да подкрепи частните играчи при приложението на механизмите на саморегулацията. Тя също така подсигурява, че прозрачността към обществото на възприетия етичен кодекс на поведение и следователно подкрепя добрите практики в тази сфера.

Каква е връзката между тази Харта и Етичния кодекс на ICF и Етичния кодекс на EMCC, които са отделни от нея?

Раздел  4.1 от Хартата изрично упоменава: “Всеки член на професионална коучинг и/или менторска организация трябва да спазва Етичния кодекс на тази организация”. Следователно, всеки член на ICF трябва да продължи да спазва Етичния кодекс на ICF и всеки член на EMCC трябва да продължи да спазва Етичния кодекс на EMCC. Що се отнася за компетентностите във втората част на Хартата, свързани с професионалното поведение, уменията на коучовете и менторите могат да бъдат оценявани само спрямо компетентностната рамка, призната от всяка професионална асоциация на европейско ниво, а не от самия Европейски съюз.