Често задавани въпроси

През коя година е създадена Международната коуч федерация (ICF)?

Федерацията е основана през 1995 г. Местните представителства на ICF започват да се създават малко след това и продължават да бъдат откривани нови и до днес.

Кой е основал ICF и защо?

Покойният Томас Ленард, професионален коуч, основава ICF, за да създаде професионална коучинг общност. Първоначално организацията е насочена към Северна Америка, но сега има членове в над 100 държави.

Какъв тип коучове членуват в ICF?

Членовете на ICF специализират в разнообразни коучинг ниши, включително коучинг за изпълнителни директори и висши мениджъри, коучинг по житейски въпроси (лайф коучинг), коучинг по лидерство, коучинг за взаимоотношения, кариерен коучинг и други специализирани коучинг сфери.

Нужно ли е да съм акредитиран от ICF коуч, за да стана член?

Няма нужда коучовете да притежават индивидуална ICF акредитация, за да станат членове. Въпреки това ICF акредитацията е препоръчителна и предоставя допълнителни ползи на коучовете.

Каква е ползата от членството в ICF?

Членовете на ICF получават множество ползи, започвайки с достъпа до проучвания на коучинга, възможности за нетуъркинг и признатите в световен мащаб сертификационни курсове, акредитирани от ICF, и услуги по индивидуалната акредитация на коучове. Цялата дейност на ICF e фокусирана върху коучинга – от образоването на обществото за това как работи коучингът до провеждането на проучвания на световната коучинг индустрия. Международната коуч федерация гради, подкрепя и опазва интегритета на коучинг професията чрез международно признати стандарти и програми. Членството е не само инвестиция в бъдещето на всеки коуч, но и в бъдещето на коучинга.

Как ICF дефинира коучинга?

Международната коуч федерация дефинира коучинга като партньорство с клиенти в един креативен и провокиращ размисъл процес, който ги вдъхновява да увеличат своя личен и професионален потенциал.

Кой управлява ICF?

ICF е професионална организация с нестопанска цел, ръководена от Борд на директорите, чиито позиции са изборни, а те участват на доброволен принцип в него. Бордът управлява дейността на организацията. Платените служители на ICF следват посоката, зададена от Борда, и осъществяват ежедневната дейност на организацията.

Има ли доказателства, че коучинга работи?

Да! Глобалното проучване на коучинг клиентите (ICF Global Coaching Client Study) показва, че повечето клиенти казват, че наблюдават подобрение в представянето на работното място, управлението на бизнеса, по-ефикасно управление на времето, повишена ефективност на екипа и по-висок ръст и повече възможности. Същото проучване сочи, че коучинг клиентите споделят за повишена увереност, по-качествени взаимоотношения, по-ефективни комуникационни умения, подобрен баланс работа-личен живот и качество на живота. Близо 70% от индивидите посочват, че най-малко са си върнали първоначалната инвестиция в коучинга. За клиент, добил финансови ползи от коучинга, средната възвращаемост на инвестицията може да се очаква да е над три пъти сумата, вложена в коучинг услугите.

Според същото проучване голямото мнозинство от компании (86%) казват, че поне са си върнали инвестицията. Близо една пета (19%) докладват възвращаемост на инвестицията от 50 пъти, а други 28% – възвращаемост на инвестицията от 10 до 49 пъти. Почти всички компании или индивиди, които наемат коуч, са удовлетворени. Според Глобалното проучване на коучинг клиентите впечатляващите 99% от хората, участвали в него, казват, че са “удовлетворени” или “много удовлетворени” от цялостния си опит с коучинга.
За повече подробности посетете раздела Проучвания на коучинга, където ще откриете както проучванията на ICF Global, така и други изследвания на коучинга, както и съобщенията за медиите за проучванията на ICF на коучинга в световен мащаб.
Можете да се запознаете и с добрите коучинг практики, удостоени от Международната коуч федерация с престижната ICF Prism Award.

Как коучингът се различава от други професионални услуги?

Професионалният коучинг е отделна услуга, която се фокусира върху поставяне на цели, постигане на резултати и управление на личностната промяна. За да разберете какво е коучингът, понякога е полезно той да бъде разграничен от останалите професии, които предоставят лична и организационна подкрепа.

  • Терапия: Терапията се занимава с лекуване на емоционални рани, дисфункции и конфликт у индивида или във взаимоотношенията между двама или повече индивида. Фокусът често е върху разрешаване на трудности, които се коренят в миналото и възпрепятстват емоционалното присъствие на човека в настоящето. Коучингът, от своя страна, подкрепя личностното и професионално израстване и развитие, което се основава на промяна, предприета от индивида/организацията, за да постигне конкретни цели и резултати. Тези резултати са свързани с личния и професионален успех. Коучингът е фокусиран върху бъдещето. Макар положителните чувства/емоции да са естествен резултат от коучинга, основният фокус в коучинг процеса е върху създаването на действени стратегии за постигане на специфични цели в личния или професионалния живот на клиента. Акцентът в коучинг взаимоотношението е върху действието, отчетността и последователността от действия, които водят до остигането на целта.
  • Консултиране: ​Физическите лица / организациите наемат консултантите за тяхната експертиза. Макар консултантските подходи да са изключително разнообразни, предполага се, че консултантът ще диагностицира проблемите и ще препоръча, а понякога и ще приложи решения на тези проблеми. При коучинга презумпцията е, че индивидите или екипите са способни да родят собствените си решения, като коучът ги подкрепя като предоставя „очила” – различни перспективи, през които да наблюдават казуса, и подходи, които им позволяват те да ги открият сами.
  • Менторство / Наставничество: ​Менторът е експерт, който предоставя своята мъдрост и напътствия, натрупани вследствия на собствения му/й опит. Процесът на менторство може да включва съветване, консултиране и коучинг. Коучинг процесът не включва съветване и консултиране, а вместо това се фокусира върху индивидите или групите, които сами си поставят цели и ги постигат.
  • Обучение / Тренинг: Обучителните програми са целят постигане на определени учебни цели, заложени от обучителя/треньора или инструктора. Макар в коучинг процеса да се изясняват цели, те се поставят изцяло от клиента (индивид или екип) с подкрепата на коуча. Също така обучението се движи по линейна пътека на учене, която съвпада с предварително установен “учебен” план. Коучингът не е толкова линеен и няма предварително определен план.
  • Развитие на спортисти: ​Въпреки, че метафори от спорта често се използват в коучинга, работата на професионалния коуч е различна от тази на спортния треньор. Спортният треньор често е смятан за експерт, който напътства и посочва поведението на индивидуални спортисти или спортни екипи на базата на своето собствено по-задълбочено познание и опит. Професионалните коучове притежават тези качества, но познанието и опитът на индивида или екипа определя посоката. Освен това, професионалният коучинг, за разлика от развитието на спортисти, не се фокусира върху поведенията, които се извършват неправилно или недостатъчно добре. Вместо това, фокусът е върху откриване на възможности за развитие на базата на силните страни и способности на индивида/екипа.​

Каква е разликата между акредитиране на коучинг училища (accrediting) и акредитиране на коучове (credentialing)?

ICF акредитира сертификационни коучинг програми/курсове (accreditation) и индивидуални коучове (credentialing). Акредитационната услуга на Международната коуч федерация за сертифициращите коучинг училища дефинира стандартите, на които трябва да отговарят техните сертифициращи курсове, за да подсигуряват консистентност на обучителните програми и на професионалните коучове. ICF акредитациите (АСС, РСС, МСС) се дават на професионални коучове, които са отговорили на високи изисквания за тяхното обучение и опит като коучове и са демонстрирали майсторство при приложението на основните коучинг компетенции на ICF.

Как се развива коучингът?

Международната коуч федерация (ICF), която е най-голямата коучинг организация в света, успява да изпълнява основната си мисия: да работи за напредъка на коучинг професията. Според Глобалното проучване на коучинга за 2012 г. (ICF 2012 Global Coaching Study) приблизително 47 500 професионални коучове работят в целия свят към момента (с общ годишен приход от 2 милиарда долара), сравнено с 2 100 професионални коуча през 1999 г.

Същият доклад сочи, че повече коучове са отчели ръст, отколкото спад в таксите, броя коучинг часове, клиенти и приходи през последните 12 месеца. Като цяло тенденцията е професията да се разраства и развива, което допълнително се потвърждава от факта, че членовете на ICF се увеличават с по 2000 всяка година.