Устав на ICF Bulgaria

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”

(Приет на 16.09.2008 г. на Учредително събрание за създаване на „Сдружение с нестопанска цел “Ай Си Еф България” и изменен и допълнен с решения на Общото събрание от 19.01.2009 г., от 4. 11.2010 г., от 28. 12. 2011 г., от 1.10.2013 г., от 13.03.2014 г., от 03.12. 2015 г. и от 11.07.2019 г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Ай Си Еф България” наричано по-долу за краткост „Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Ай Си Еф България” е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

(3) Сдружението се учредява за извършване на дейност в частна полза.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Ай Си Еф България”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер и печат.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 13 март 2014 г.)

Седалището на „СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Ай Си Еф България” е гр. София, код 1000, ул. „Искър“, № 4.

ЦЕЛИ

Чл. 4. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(1) Сдружението се ръководи от следното официално възприето от Международната коуч федерация определение за коучинг: „Партньорство с клиентите в процес, предизвикващ размисъл и вдъхновяващ ги да увеличат личния и професионалния си потенциал”.

(2) Основни цели на Сдружението са:

 1. 1. развитие на практиката на коучинг при високи професионални стандарти;
 2. утвърждаване на спазването на професионалната етика и създаване на условия за лоялна конкуренция в практиката на коучинг;
 3. обединяване на лица, които имат или желаят да придобият международно призната квалификация за професионален коучинг;
 4. насърчаване на научните изследвания, колегиално споделяне на опит и умения на членовете;
 5. подпомагане създаването на правно-нормативен статут на коучинга като професия;
 6. представителство и защита на общите права на членовете пред държавните и общински органи, професионалните организации, организации на работодатели, обществеността и медиите в страната и чужбина;
 7. създаване на възможности и предоставяне на условия за комуникация за професионален обмен между членовете;
 8. популяризиране под различни форми на коучинга и етичните стандарти на Сдружението в съответствие с тези на Международната коуч федерация, включително сред работодателите и други лица, които не членуват в нея и нямат качеството на членове на Сдружението;
 9. популяризиране на дейността на Международната коуч федерация;

10.осъществяване на международно сътрудничество в сферата на дейността на Сдружението.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) Средствата, които ще използва Сдружението, са:

 1. организиране и провеждане на различни прояви, инициативи, конференции, допринасящи за осъществяване на неговите цели, самостоятелно или съвместно с други правителствени и неправителствени организации;
 2. използване на маркетингови и други подходи и стратегии за постигане на целите, в това число организация на конференции, месечни срещи, телеконференции, програма за супервизия и т.н.;
 3. сътрудничество с местни и международни организации, които имат сходни цели и задачи;
 4. създаване на интернет страница за популяризиране дейността на Сдружението и на Международната коуч федерация, включително процеса на акредитация на коучове по стандартите на Международната коуч федерация;
 5. 5. създаване на мрежа с достъп на членовете на Сдружението за обмен на професионален опит и сътрудничество;
 6. създаване на дискусионен форум на членовете по проблеми от професионален характер;
 7. осъществяване и поддържане на контакти между членовете на Сдружението чрез организиране на периодични форуми и на групи по интереси сред тях.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в частна полза, като ще разходва имуществото си за постигане целите по чл. 4 от този устав.

(2) Собствеността и доходите на Сдружението ще бъдат използвани единствено за постигане на неговите цели.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. (1) (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) Сдружението устойчиво развива и подпомага коучинга в България.

(2) (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. кандидатстване и участие в национални и международни проекти, свързани с развитието и подпомагането на коучинга, както и на професионалните коучове;
 2. организиране и провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, тренинги, обучения и др. п. събития в областта на коучинга и в областта на развитието на професионалните компетенции, дефинирани от Международната коуч федерация;
 3. изготвяне на филми и на други аудио и аудио-визуални материали за популяризиране на коучинга в национален и световен мащаб;
 4. 4. разпространение на печатни материали, брошури и дипляни, изготвяне на рекламни клипове и съобщения за медиите с цел популяризиране на проекти и идеи, свързани с целите на Сдружението;
 5. 5. подготовка на конференции, пресконференции и срещи с български и чужди експерти, лектори и др. п.;
 6. 6. наемане на зали и други подходящи помещения, свързани с организираните от Сдружението мероприятия, лекции, и др.;
 7. 7. организиране на конкурси, провеждане на рекламна и посредническа дейност за постигане на целите на Сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея втора се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(5) Сдружението не разпределя печалба.

СРОК

Чл. 8. Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(1) Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни, дееспособни местни и чуждестранни физически лица, които:

 1. споделят неговите цели и задачи и приемат да спазват Устава на Сдружението, Вътрешните правила и Етичния кодекс на „Ай Си Еф България” (Етичния кодекс), и
 2. са с потвърдено членство в Международната коуч федерация и са заплатили полагащата се годишна такса в полза на федерацията.

(2) Етичният кодекс по ал. 1, т. 1 е документ, съответстващ на Етичния кодекс на Международната коуч федерация.

(3) Член на Сдружението може да членува в други организации при положение, че техните цели и задачи не са в конфликт и не противоречат на целите и задачите на Сдружението.

(4) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 3 се установява с писмена декларация на лицето.

Чл. 9а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) (1) Член на Международната коуч федерация и на „Ай Си Еф България” може да бъде лице, което:

 1. притежава валидна акредитация на Международната коуч федерация (ACC – асоцииран сертифициран коуч, PCC – професионален сертифициран коуч, или MCC – майстор сертифициран коуч) – член – акредитиран коуч или
 2. е преминало най-малко 60 часа обучение по специфични коучинг умения, необходими за покриването на минималните изисквания за членство в Международната коуч федерация и „Ай Си Еф България”, които са в съответствие с изискванията за кандидатстване за акредитационна степен по пътеката за Портфолио акредитация като ACC (асоцииран сертифициран коуч) (ACC Portfolio Application Path) – член – коуч.

(2) За обучение по специфични коучинг умения се признават:

1.сертификационни програми, одобрени/акредитирани от Международната коуч федерация, както следва:

а) ACSTH – одобрена обучителна програма по специфични коучинг умения (http://www.coachfederation.org/icfcredentials/program-search/);

б) ACTP – акредитирана обучителна коучинг програма (http://www.coachfederation.org/icfcredentials/program-search/), или

 1. продължаващото обучение по коучинг умения (CCE) (http://www.coachfederation.org/icfcredentials/continuingeducation/), или
 2. обучение, специално предлагано за усвояване на коучинг умения и поведения, с което се преподава в съответствие с основните коучинг компетенции на Международната коуч федерация как да бъдат приложени коучинг уменията.

Чл. 10. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)(1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членове на Сдружението се приемат въз основа на писмено заявление за членство до Управителния съвет.

(3) В заявлението кандидатите декларират, че споделят целите и задачите на Сдружението и приемат Устава, Вътрешните правила и Етичния кодекс.

Чл. 10а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)(1) Председателят на Управителния съвет внася заявлението за разглеждане на първото заседание на Управителния съвет след постъпване му.

(2) (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) Управителният съвет се произнася с решение за приемане на члена или за отхвърляне на заявлението при неизпълнение на изискванията по чл. 9 и по чл. 9а.

(3) Решението се взема по реда на този Устав.

(4) Новоприетите членове на Сдружението се вписват в Книгата на членовете.

Чл. 10б. (1) (Нов – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които са допринесли за постигането на неговите цели и задачи и подпомагат дейността му.

(2) Почетните членовете на Сдружението участват в Общото събрание със съвещателен глас. Те не дължат встъпителна вноска и членски внос.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. да участват в управлението на Сдружението;
 2. да бъдат информирани за неговата дейност;
 3. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 4. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г. и Протокол от заседание на ОС от 11 юли 2019 г.) (1) Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. (изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) да спазват разпоредбите на този Устав, на Вътрешните правила и на Етичния кодекс и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
 2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
 3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. (изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) да внасят в срок предвидените имуществени вноски.

(2) (нова – Протокол от заседание на ОС от 11 юли 2019 г.) Членове на Сдружението, които изпълняват длъжности в Управителния съвет, включително временно изпълняващите, за срока на изпълнение на съответната длъжност се освобождават от заплащането на такси за събития – месечни срещи, майсторски класове, обучения, конференции и други, организирани от Сдружението.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. (Отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

Чл.15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 16. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на Сдружението, респ. прекратяване на юридическото лице;
 3. 3. с изключването;
 4. с прекратяване на Сдружението;
 5. 5. при отпадане: поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 17. (1) (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

 1. нарушава предвидените в чл. 12 задължения;
 2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл. 12 Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който срок взема решение за изключване.

Чл. 18. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от  Управителния съвет, когато член на Сдружението:

 1. не е направил встъпителната си вноска по чл. 52, ал. 2 в предвидения срок, и/или
 2. не е внесъл или е просрочил повече от 1 месец плащането на членския си внос.

(2) Управителният съвет констатира горните обстоятелства въз основа на документите на Сдружението и отразява решението за отпадане на член в документацията на Сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.,  Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г. и Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителният съвет;
 3. Председателят;
 4. (отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.);
 5. (отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.);,
 6. 6. (нова – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г., отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

(4) (Нова – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) На заседанията на Общото събрание могат да присъстват без право на глас и други лица, които са предварително поканени от УС. 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава, приема, изменя и допълва Вътрешните правила и Етичния кодекс;
 2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. (отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)
 4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 5. взема решение за участие в други организации;
 6. взема решение за прекратяване на Сдружението;
 7. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 8. приема бюджета на Сдружението;
 9. (отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)
 10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 11. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, на Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 12. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 6, 7, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на Сдружението или на негов орган в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

СВИКВАНЕ

Чл. 23. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Редовно Общо събрание се свиква веднъж годишно. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

Чл. 24. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат от Управителния съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в 14- дневен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 25. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на Сдружението и се изпраща на всеки член с писмо или на адреса на електронната му поща най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 26. Към датата на поставяне на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ

Чл. 27. (1) (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 11 юли 2019 г.)Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. За присъстващ член на заседанието на Общото събрание се счита и лицето, с което има двустранна аудио-видео връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателя на събранието.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

ПРОВЕЖДАНЕ

Чл. 27а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)(1) Заседанието на Общото събрание се ръководи от член на Сдружението – председател на събранието,избран от Общото събрание.

(2) Председателят на събранието следи за правилното протичане на заседанието.

(3) След приключване на дебатите по дадена точка от дневния ред председателят на събранието обобщава разискванията и подлага на гласуване проект на решение по съответната точка.

ДНЕВЕН РЕД

Чл. 27б. (Нов – решение но ОС от 4 ноември 2010 г.) Дневният ред на редовно заседание на Общото събрание задължително съдържа:

 1. отчет за дейността за съответния период;
 2. приемане на план за работа на Сдружението за съответния период;
 3. приемане на проект за бюджет.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 28. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднини по права линия ­ без ограничения, по съребрена линия ­ до четвърта степен, или по сватовство ­ до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл. 30. (Изм. – Протокол от  заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 глас) от присъстващите. Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

Чл. 32. (1) (Изм. – Протокол от  заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) За всяко заседание на Общото събрание се води писмен протокол, който съдържа датата и вида на заседанието, разгледания дневен ред и взетите решения, както и броя на представените членове на Сдружението. Той се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

КОНТРОЛ

Чл. 33. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(1) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г. и Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.) (1) Управителният съвет организира и управлява дейността на Сдружението. Той се състои от не по-малко от трима и не повече от осем членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет трябва да бъдат членове на Международната коуч федерация и на «Ай Си Еф България” към момента на избора и да поддържат членството си през времетраенето на мандата (квалифицирани лица).

(2) Всеки член на Управителния съвет се задължава при възникване на съмнение за конфликт на интереси по определена дейност да информира останалите членове на съвета.

(3) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, който е и председател на Сдружението.

МАНДАТ

Чл. 35. (Изм. – Протокол от  заседание на ОС от 4 ноември 2010 г. и Протокол от засдание на ОС от 11 юли 2019 г.)(1) Мандатът на Управителния съвет е с продължителност две години. Началото на мандата на Управителният съвет се отчита от 1 април на съответната година.

(2) Мандатът на член на Управителния съвет, избран преди края на мандата на Управителния съвет, приключва с изтичането на мандата на Управителния съвет.

(3) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г., отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

(4) За председател на Управителния съвет може да кандидатства квалифициран член, преминал курс за сертификация по специфични коучинг умения, одобрен от Международната коуч федерация, който е бил член на Управителния съвет поне една година. 

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 36. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) Управителният съвет:

 1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. (изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на закона, Устава и вътрешни актове на Сдружението;
 4. (изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) подготвя и внася в Общото събрание план за работа и проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. (отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)
 9. (нова – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) приема нови членове на Сдружението;

10.(нова – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) констатира отпадането на членове;

 1. (нова – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) изключва членове на Сдружението;
 2. взема решение относно вида, размера и реда и сроковете за плащане на членски внос, встъпителна вноска и други имуществени вноски;
 3. (нова – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) взема решение за създаване на клубове и избира координаторите им, по условия и ред, определени във Вътрешните правила на Сдружението;
 4. (нова – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) одобрява изпълнението на проекти и техните ръководители по условия и ред, определени във Вътрешните правила на Сдружението;
 5. (предишна т. 9 – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г. и предишна т. 13 – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.) взема решения по всички други въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 37. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж в месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) (Отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(4) (Нова – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  Председателят на Управителния съвет определя дневния ред на заседанието.

(5) (Нова – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) На заседанията на Управителния съвет могат да присъстват без право на глас и други лица, които са предварително поканени от Управителния съвет

Чл. 39. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г. и Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.) Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие ­ от определен от Управителния съвет негов член. 

ПРОТОКОЛ

Чл. 39а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(1) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол. Протоколът се заверява от председателстващия заседанието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Управителния съвет, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Управителния съвет, има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

РЕШЕНИЯ

Чл. 40. (Изм. – Протокол от  заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство, а тези по чл. 36, т. 3 и 6 от устава и чл. 14, ал.2 от ЗЮЛНЦ ­ с единодушие в пълния му състав.

КОНТРОЛ

Чл. 41. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)  Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

НОВОИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 42а. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г., отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

Чл. 42б. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г., отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

Чл. 42в. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г., отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. (Изм.Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание и изпълнява функциите, възложени му от Управителния съвет, Устава и вътрешните актове на Сдружението.

(2) (изм. – Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г. и Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.) В случай, че член на Управителния съвет оваканти мястото си преди края на своя мандат, Председателят номинира кандидат за заемане на длъжността като временно изпълняващ. Кандидатът подлежи на одобрение от Управителния съвет.

(3) Определеното по реда на ал. 2 лице изпълнява длъжността до избора на Управителен съвет.

Чл. 44. Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

НОВОИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 44а. (Нов Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г., отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

ПРЕДШЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл. 44б. (Нов Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г.,  отм. – Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

Чл. 45. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове на Сдружението.

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 48. Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на Сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 49. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 50. (Изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.) Източници на имущество и средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, такси от провеждани мероприятия – семинари, конференции и др., вноски за презентации или реклама в интернет-страницата на Сдружението, наследство.

ИМУЩЕСТВЕНИ ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 51. (Предишен чл. 52, отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.;)

Чл. 52. (Предишен чл. 53, изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г. и Протокол от заседание на ОС от 11 юли 2019 г.)  (1) Членовете на Сдружението дължат членски внос, платим  до 31 март на всяка текуща година.

(2) Всеки член на Сдружението дължи  встъпителна вноска. Встъпителната вноска се заплаща в 14- дневен срок от приемането на члена и за срок от 12 месеца, считан от месеца на заплащане на встъпителната вноска, членът не заплаща членски внос. Встъпителната вноска се заплаща в размер, пропорционален на броя на оставащите месеци от приемането на члена до края на текущия период на членство (31 март), като при възникване на членството в периода от 1 януари до 31 март встъпителната вноска е равна на членския внос за периода от встъпването в членство до 31 март на следващата календарна година.

(3) (отм.Протокол от заседание на ОС от 11 юли 2019 г.)

Чл. 53. (Предишен чл. 54, отм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 54. (Предишен чл. 55, изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя или разделя.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 55. (Предишен чл. 56) Сдружението може да разходва имущество и да осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 56. (Предишен чл. 57) Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 57. (Предишен чл. 58) Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 58. (Предишен чл. 59, изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице. 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 59. (Предишен чл. 60, изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава  върху Международната коуч федерация САЩ (International Coach Federation) 2365 Harrodsburg Rd, Suite A325, Lexington, www@coachfederation.org KY 40504

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. (Нов – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г.)

(1) Мандатът на Управителния съвет, започнал на 19.01.2009 г., продължава до 31.12.2011 г. и съставът му се увеличава от трима на четирима члена, с цел улесняване разрастването на Сдружението.

(2) При определяне на броя на мандатите по чл. 35, ал. 3 времето от 16.09.2008 г. –учредяването на Сдружението, до 19.01 2009 г. – промяната в устава на Сдружението (първи мандат), не се брои.

 • 2. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
 • 3. (Предишен § 1, изм. – Протокол от заседание на ОС от 4 ноември 2010 г. и от 28 декември 2011 г.) Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на „Сдружение с нестопанска цел “Ай Си Еф България”, проведено на 16.09.2008 г. в гр. София, и изменен и допълнен с решения на Общото събрание от 19.01.2009 г., от 4. 11.2010 г., от 28. 12. 2011 г., 1.10.2013 г. и 13.03. 2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Приети с Протокол от заседание на ОС от 28 декември 2011 г. )

 • 11. (1) Член 9а влиза в сила от 1 април 2012 г.

(2) Считано от 1 април 2012 г.:

 1. членовете на Международната коуч федерация и на „Ай Си Еф България”, които към 1 април 2012 г. притежават валидна акредитация на Международната коуч федерация (ACC – асоцииран сертифициран коуч, PCC – професионален сертифициран коуч, или MCC – майстор сертифициран коуч) изпълняват изискванията за допустимост за членство и получават по право статут на член – акредитиран коуч;
 2. членовете на “Ай Си Еф България”, които към 1 април 2012 г. са преминали най-малко 60 часа обучение по специфични коучинг умения, се считат изпълнили минималните изисквания за допустимост за членство и запазват статута си на член – коуч на Международната коуч федерация и на Сдружението.

(3) Членовете на “Ай Си Еф България”, които към 1. април 2012 г. не отговарят на изискванията за член – акредитиран коуч, или за член – коуч, се считат за временни членове за срок до една година – от 1 април 2012 г. до 1 април 2013 г.

(4) Статутът на временно членство трае от 1 април 2012 г до изпълнението на изискванията за допустимост за членство по ал. 2, но не по-късно от 1 април 2013 г.

(5) За срока на временното членство временните членове запазват непроменени членските си права и задължения, включително задължението за заплащане на членски внос.

(6) Управителният съвет на Сдружението по заявление на заинтересувания член констатира наличието на изискванията за допустимост за членство. Към заявлението се прилага сертификат, удостоверяващ изпълнението на изискванията по ал. 2.

(7) В случай, че за срока на временното членство членът не изпълни изискванията за обучение за член – коуч, или за член – акредитиран коуч, членственото правоотношение с него се счита прекратено по право на 1 април 2013 г.

(8) Управителният съвет констатира прекратяването и отразява протоколното решение за прекратяване на членството поради неизпълнение на изискванията за обучение по ал. 2 в документацията на Сдружението.

(9) Лицата с прекратено членство по ал. 7 могат да кандидатстват отново за член на Международната коуч федерация и на Сдружението.след като изпълнят изискванията за членство по чл. 9а. В тези случаи при преценката за изпълнение на изискванията по чл. 9а, ал.1, т. 2 се зачитат часовете обучение по специфични коучинг умения, натрупани до 1 април 2013 г.

 • 12. (1) Първият избор за длъжността „новоизбран председател” се провежда през 2012 г.

(2) Длъжността „предшестващ председател” се изпълнява считано от 2013 г.

(3) До въвеждането на длъжността „предшестващ председател” председателят на Сдружението има право на два последователни мандата.

(4) При отсъствие на председателя, до въвеждането на длъжността „новоизбран председател”, заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от избран от Управителния съвет негов член.

Преходна разпоредба

(Приета с Протокол от заседание на ОС от 1 октомври 2013 г.)

 • 3. (1) За 2013 г. Управителният съвет номинира кандидатите за новоизбрани членове на Управителния съвет, определя за кои от длъжностите ще се номинират кандидати и срокът за съвместна работа с членовете на УС, включително за новоизбран председател.

(2) Изискването по чл. 35, ал. 4 номинираните кандидати да са били членове на Управителния съвет най – малко една година не се прилага при номинирането на кандидати през 2013 г. за мандат 2014 – 2015 г.

 Преходна разпоредба

(Приета с Протокол от заседание на ОС от 3 декември 2015 г.)

 • 8. Параграфи 1-7 се прилагат за състава и избора на управителния съвет за мандат 2016-2017 г.

Преходна разпоредба

(Приета с Протокол от заседание на ОС от 11 юли 2019 г.)

 • 5. Управителният съвет, избран за мандат 2018-2019 г., продължава да изпълнява функциите си до 30.04.2020 г.

Председател на

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Ай Си Еф България“:

Мария Стайкова