Въпроси и отговори за коучинга

Що е то професионален коучинг?

Коучингът НЕ е:

 • Обучение
 • Наставляване/менторство
 • Консултация
 • “Бизнес терапия“
 • Работата на спортния треньор

Международната коуч федерация (ICF) дефинира коучинга като партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал, което е от особена важност в днешната сложна и несигурна среда.

В коучинга клиентът е експертът в собствения си живот и работа и коучът вярва, че всеки клиент е креативна и цялостна личност и разполага с всички необходими ресурси, за да постигне целите си.

На тази основа, отговорността на коуча е:

 • Да открива, изяснява и да се синхронизира с това, което клиентът желае да постигне.
 • Да насърчава самонаблюдението у клиента.
 • Да извлича от клиента собствените му решения и стратегии.
 • Да държи клиента отговорен и да се отчита за постигнатите от него/нея резултати.

Професионалният коуч е постоянен партньор на клиента и задачата му е да подкрепя клиента да постига удовлетворяващи резултати в личния и професионалния си живот. Коучовете помагат на хората да подобрят своето представяне и да подобрят качеството на живота си.

Как да разберете дали коучингът е правилният инструмент за Вас?

За да разберете дали Вие или Вашата компания можете да се възползвате от коучинга, първо си набележете какво очаквате да постигнете в коучинг процеса. Когато клентът – частно лице или бизнес, има относително ясна идея за желания резултат, коучинг партньорството може да бъде полезен инструмент, за да разработите стратегия за това как да постигнете този резултат с по-голяма лекота.

Тъй като коучингът е партньорство, задайте си и въпроса дали за Вас е ценно да си сътрудничите, да чуете и видите странична гледна точка и да обмисляте и нови перспективи? Също се попитайте дали Вие или Вашият бизнес сте готови да посветите времето и енергията да направите реални промени? Ако отговорът на тези въпроси е „да”, тогава коучингът може да бъде полезен начин за Вас да израствате и да се развивате.

Как коучингът се различава от други професионални услуги?

Професионалният коучинг е отделна услуга, която се фокусира върху поставяне на цели, постигане на резултати и управление на личностната промяна. За да разберете какво е коучингът, понякога е полезно той да бъде разграничен от останалите професии, които предоставят лична и организационна подкрепа.

 • Терапия: Терапията се занимава с лекуване на емоционални рани, дисфункции и конфликт у индивида или във взаимоотношенията между двама или повече индивида. Фокусът често е върху разрешаване на трудности, които се коренят в миналото и възпрепятстват емоционалното присъствие на човека в настоящето. Коучингът, от своя страна, подкрепя личностното и професионално израстване и развитие, което се основава на промяна, предприета от индивида/организацията, за да постигне конкретни цели и резултати. Тези резултати са свързани с личния и професионален успех. Коучингът е фокусиран върху бъдещето. Макар положителните чувства/емоции да са естествен резултат от коучинга, основният фокус в коучинг процеса е върху създаването на действени стратегии за постигане на специфични цели в личния или професионалния живот на клиента. Акцентът в коучинг взаимоотношението е върху действието, отчетността и последователността от действия, които водят до остигането на целта.
 • Консултиране: ​Физическите лица / организациите наемат консултантите за тяхната експертиза. Макар консултантските подходи да са изключително разнообразни, предполага се, че консултантът ще диагностицира проблемите и ще препоръча, а понякога и ще приложи решения на тези проблеми. При коучинга презумпцията е, че индивидите или екипите са способни да родят собствените си решения, като коучът ги подкрепя като предоставя „очила” – различни перспективи, през които да наблюдават казуса, и подходи, които им позволяват те да ги открият сами.
 • Менторство / Наставничество: ​Менторът е експерт, който предоставя своята мъдрост и напътствия, натрупани вследствие на собствения му/ѝ опит. Процесът на менторство може да включва съветване, консултиране и коучинг. Коучинг процесът не включва съветване и консултиране, а вместо това се фокусира върху индивидите или групите, които сами си поставят цели и ги постигат.
 • Обучение / Тренинг: Обучителните програми целят постигане на определени учебни цели, заложени от обучителя/треньора или инструктора. Макар в коучинг процеса да се изясняват цели, те се поставят изцяло от клиента (индивид или екип) с подкрепата на коуча. Също така обучението се движи по линейна пътека на учене, която съвпада с предварително установен “учебен” план. Коучингът не е линеен и няма предварително определен план.
 • Развитие на спортисти: ​Въпреки, че метафори от спорта често се използват в коучинга, работата на професионалния коуч е различна от тази на спортния треньор. Спортният треньор често е смятан за експерт, който напътства и посочва поведението на индивидуални спортисти или спортни екипи на базата на своето собствено по-задълбочено познание и опит. Професионалните коучове притежават тези качества, но познанието и опитът на индивида или екипа определя посоката. Освен това, професионалният коучинг, за разлика от развитието на спортисти, не се фокусира върху поведенията, които се извършват неправилно или недостатъчно добре. Вместо това, фокусът е върху откриване на възможности за развитие на базата на силните страни и способности на индивида/екипа.​

Кои са типичните причини, поради които да си наемете коуч?

Много са причините, поради които индивид или екип могат да изберат да работят с коуч, включително, но не само следните:

 • Нещо спешно, провокиращо или вълнуващо, което е на карта (предизвикателство, цел извън зоната на комфорт или възможност).
 • Имате липси в знанията, уменията, увереността или ресурсите.
 • Имате желание да ускорите постигането на резултати.
 • Липсва Ви яснота по отношение на избори, които е нужно да направите.
 • Ако успехът е започнал да става проблем за Вас.
 • Ако личният живот и работата Ви не са балансирани и това създава нежелани последици.
 • Имате нужда да откриете своите основни силни страни и как да ги използвате по най-добрия начин.

Как се предоставя коучинг услугата? Как изглежда процесът?

Коучинг процес:
Коучингът обикновено започва с лично интервю (нарича се предварително интервю – лице в лице или с телеконферентна връзка), за да се оценят настоящите възможности и предизвикателства на клиента (индивид или организация), да се определи обхватът на коучинг взаимоотношението, да се набележат приоритетите за действие и да се установят специфични желани резултати.

Последващите коучинг сесии могат да бъдат проведени лично или по телефона, като всяка сесия продължава предварително договорено между двете страни време. Между насрочените коучинг сесии индивидът може да бъде помолен от коуча да предприеме конкретни действия, които подкрепят вече набелязаните и подредени по приоритет от клиента цели. Коучът може да предостави допълнителни ресурси под формата на свързани с целите статии, списъци (със стъпки, задачи и т.н), инструменти за оценка или модели, за да подкрепи мисленето и действията на клиента (индивид или бизнес). Продължителността на коучинг взаимоотношението варира в зависимост от личните нужни и предпочитания на клиента.

Инструменти за оценка: 
Съществуват множество инструменти за оценка, които да подкрепят коучинг процеса в зависимост от нуждите и обстоятелствата на всеки отделен клиент (индивид или организация). Оценките предоставят обективна информация, която може да увеличи себеосъзнатостта на клиента, както и осъзнатостта за другите хора и техните ситуации, да предоставят база за сравнение при набелязване на цели за коучинг процеса и стратегии, по които клиентът да предприеме конкретни действия, както и да предоставят метод за оценка на напредъка на клиента.

Концепции, модели и принципи: 
В коучинг разговора могат да бъдат използвани множество концепции, модели и принципи, извлечени от поведенческите науки, мениджмънт литературата, духовните традиции и/или изкуствата и хуманитарните науки с цел:

 • Да се увеличи себеосъзнатостта на клиента и осъзнатостта за заобикалящите го хора;
 • Да се поощри смяна на перспективата у клиента;
 • Да се насърчи откриването на нови прозрения от клиента;
 • Да се предоставят нови рамки/”очила”, през които клиентът да разгледа възможностите и предизвикателствата;
 • Да се активизира и вдъхнови клиентът за действия, които да го придвижат напред.

Поощрителен подход (Appreciative Inquiry):
Коучингът включва и поощрителен подход, който се основава на това кое е правилно, кое работи, какво се желае и от какво клиентът има нужда, за да достигне до желаните резултати. Използвайки поощрителния подход, коучът моделира конструктивни комуникационни умения и методи, които клиентът (индивид или екип) може да използва, за да увеличи ефективността в своята комуникация. Коучът използва изследване и проактивни (а не реактивни) начини да управлява възможностите и предизвикателствата, предоставяне на конструктивна перспектива при наблюденията и обратната връзка, за да може да бъде извлечен най-положителният отклик от клиента, както и това клиентът да си представи успеха, а не да се фокусира върху проблемите. Поощрителният подход е прост за разбиране и приложение, но ефектът му за отваряне на нови възможности и насърчаване на действието може да бъде огромен.

Колко време коучът работи с клиента?

Продължителността на коучинг взаимоотношението варира в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента (индивид или екип). Три до 6 месеца може да са достатъчни за определени типове фокусиран коучинг. За други типове коучинг, хората може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително време. Сред факторите, които могат да повлияят върху продължителността, са:

 • Вида на целите;
 • Начините, по които индивидите или екипите обичат да работят;
 • Честотата на коучинг сесиите и
 • Финансовите ресурси, които са на разположение за коучинг.

Как да подсигурим съвместимост в коучинг партньорството?

Като цяло, бъдете подготвени да създадете коучинг партньорството съвместно с коуча. Например, спомнете си ефективно партньорство, което имате в момента в личния си живот или в работата. Вгледайте се как сте изградили това взаимоотношение и какво е важно за Вас в това партньорство? Същите неща са валидни и за коучинг взаимоотношението. Ето няколко насоки:

 • Направете лично интервю с няколко коуча, за да установите „кое взаимоотношение е правилното” що се отнася до химията между Вас и коуча. Коучовете са свикнали да бъдат интервюирани и обикновено нямат такса за такъв встъпителен и опознавателен разговор.
 • Открийте как общото и различното в стиловете ви би могло да подпомогне вашето личностно и професионално развитие и това на Вашия екип или компания.
 • Обсъдете Вашите цели за коучинг процеса в контекста на специалността на коуча или предпочитания от него начин на работа с индивид или екип.
 • Обсъдете с коуча какво да направите, ако в някакъв момент усетите, че нещата не вървят добре; споразумейте се предварително как да отработвате възникнали въпроси или проблеми.
 • Помнете, че коучингът е партньорство, така че бъдете настоятелни да говорите с коуча за всичко, което Ви притеснява по всяко време.

В коучинг партньорството, какво прави коучът? А клиентът?

Ролята на коуча е:

 • Да предостави обективна оценка и наблюдения, които насърчават себеосъзнатостта на клиента (индивид или членовете на екипа), и осъзнатостта им за околните.
 • Да слуша проницателно, за да добие цялостно разбиране за обстоятелствата на индивида или екипа.
 • Да служи като огледало на клиента, когато той/тя изследва нови възможности и начини и когато планира или взима решения.
 • Да поддържа потенциала и възможностите, насърчавайки клиентът да излиза извън зоната си на комфорт и да провокира, съобразно с личностните сили и желания на клиента.
 • Да насърчава промени в мисленето, при което клиентът да открива нови перспективи.
 • Да провокира клиента за негови/нейни „слепи петна”, за да разкрие нови възможности и да подкрепи клиента да създаде алтернативни сценарии.
 • Да поддържа професионална дистанция в коучинг взаимоотношението, включително конфиденциалност, и да спазва Етичния кодекс на коучинг професията.

Ролята на клиента (индивид или екип), е:

 • Да създава дневния ред за коучинг процеса на базата на коучинг цели, които имат значение за него/нея/тях.
 • Да използва оценката и наблюденията, за да разширява себеосъзнатостта и осъзнатостта си за другите.
 • Да си представя личния и/или организационен успех.
 • Да поема пълна отговорност за личните си решения и действия.
 • Да използва коучинг процеса, за да насърчава мислене в посока на възможности и свежи перспективи.
 • Да предприема смели действия в синхрон с личните си цели и желания.
 • Да използва мислене за „голямата картина” и умения за разрешаване на проблеми.
 • Да използва инструментите, концепциите, моделите и принципите, предоставени от коуча, за да предприеме ефективни действия, които да го придвижат напред.

Какво изисква коучинг процесът от клиента (индивид или екип)?

За да е успешен, коучинг процесът изисква определени неща от индивида, всяко от които започват от намерението. В допълнение, клиентът трябва:

 • Да е фокусиран – върху себе си, върху трудните въпроси, трудните за приемане истини и върху успеха си.
 • Да наблюдава – поведенията и комуникацията на другите.
 • Да слуша – собствената си интуиция, предубеждения, преценки и начина, по който звучи, когато говори.
 • Да бъде самодисциплиниран – да провокира съществуващите си нагласи, вярвания и поведения и да развива нови, които служат на поставените от клиента цели, по по-добър начин.
 • Да използва силните си страни и да преодолява ограниченията, за да развие стил на човек/екип, който печели.
 • Да предприема решителни действия, колкото и да са извън зоната на комфорт, и въпреки вътрешната си несигурност, за да постига изключителни резултати.
 • Да има съпричастие – към себе си, когато експериментира с нови поведения, преживява спадове или загуби, и към другите, когато те преминават през същото.
 • Да проявява чувство за хумор – да не се взима твърде насериозно, да използва шегата, за да разведри всяка ситуация.
 • Да управлява себе си при разочарования и неизпълнени очаквания, да избягва емоционални реакции.
 • Да има кураж да постига повече от преди, докато постоянно се самоизследва без страх.

Как може да се измери успехът от коучинг процеса?

За измерването може да се мисли по два различни начина: външни показатели за представянето и вътрешни показатели за успеха. В идеалния случай се използват и двата типа измерители.

Сред примерните външни измерители са:

 • Постигане на коучинг целите, заложени в началото на коучинг взаимоотношението.
 • Увеличение на приходите.
 • Повишение.
 • Обратна връзка за представянето, която се придобива от представителна група от средата на клиента (например, преки подчинени, колеги, клиенти, прекия ръководител, самия мениджър).
 • Данни за лично и/или представяне на бизнеса (например, производителност, измерители за ефикасност и ефективност).
 • В идеалния случай подбраните външни измерители на успеха на клиента в коучинг процеса трябва да са неща, които клиентът (индивид или екип), вече измерва и върху които клиентът е способен да влияе пряко.

Сред примерите за вътрешни измерители са:

 • Инструменти за самооценка, които може да бъдат прилагани първоначално и в редовни интервали в коучинг процеса.
 • Промяна в самоосъзнатостта на клиента и осъзнатостта му/й за останалите.
 • Промени в перспективата и мисленето, които водят до по-ефективни действия.
 • Промени в емоционалното състояние, които вдъхват увереност.

Кои са факторите, които трябва да бъдат взети предвид, когато се взима решение за инвестиране в коучинг?

Работата с коуч изисква и личен ангажимент на време и енергия, и финансов ангажимент. Таксите варират и зависят от специалността и нивото на опитност на коуча. Клиентите трябва да обмислят и желаните резултати и ползи, и очакваната продължителност на коучинг процеса. Тъй като коучинг взаимоотношението стъпва изцяло върху ясната комуникация, каквито и да са финансовите въпроси или притеснения, те трябва да бъдат изречени още в първоначалните разговори, преди да бъде подписано коучинг споразумението и договора между доставчика на коучинг услугата и организацията. Услугата за търсене на коуч на ICF (ICF Coach Referral Service) ви позволява да потърсите коуч навсякъде по света на базата на редица от квалификации, включително и размер на таксата. За да откриете сертифицирани коучове в България, посетете Базата със сертифицирани коучове – членове на ICF Bulgaria.

Кое провокира огромния ръст на коучинг индустрията?

Коучингът се разви значително по много причини. Като цяло светът се промени много и коучингът е високоефективен инструмент за справяне с тези промени. Например, коучингът е отличен инструмент за предизвикателствата на пазара на труда днес. Сега има повече хора в преход от една работа/кариера към друга, повече хора работят за себе си или управляват малък бизнес.

Сред факторите от реалния живот, които ускоряват ръста на коучинг индустрията, са:

 • Скоростни промени във външната бизнес среда.
 • Съкращения, преструктуриране, сливания и придобивания и други организационни промени радикално промениха това, което в миналото наричахме „традиционен трудов договор” – компаниите вече не могат да постигат резултати, използвайки традиционните мениджърски подходи.
 • При растящия недостиг на талантливи служители в определени индустрии, компаниите трябва да се ангажират към инвестиции в развитието им.
 • Расте несъответствието между това, което мениджърите са обучавани да правят, и това, което работата им изисква те да правят днес, за да посрещнат увеличаващите се изисквания за конкурентни резултати.
 • Хората се безпокоят заради несигурността за работните си места и заради увеличаващия се натиск да постигат резултати на все по-високо ниво от когато и да било преди.
 • Компаниите трябва да развият работна среда, която да е приобщаваща и в дух на сътрудничество, за да постигнат стратегическите си бизнес цели и да поддържат високи нива на удовлетвореност на клиентите.
 • Клиентите, които са преживели отличните резултати от коучинга, разказват на все повече хора за ползите от него.
 • Днес хората са по-отворени към идеята да поемат отговорността за собствения си живот. Коучингът им помага да направят точно това.
 • Накратко, коучингът помага на индивидите и компаниите да се фокусират върху най-важното в живота и в бизнеса, така че индустрията продължава да расте.