Насоки за етиката за лидери на ICF представителства

Насоки за спазване на етиката, предназначени за лидерите на представителствата на ICF (Международната коуч федерация) по света

Международната коуч федерация се стреми лидерите на представителствата ѝ по света да служат като ролеви модели за добра практика и професионализъм в това да въплъщават и спазват етиката и стандартите на ICF (Международната коуч федерация), нейните политики и бранд. Дефиниция за лидер на представителство на Международната коуч федерация (изписвано като ICF представителство за краткост в този документ) e всеки коуч, който действа като избран или назначен в дадена роля в рамките на дадено ICF представителство, и включва всеки служител, администратор, член на борда или член на дадена комисия в ICF представителството.

 • Ние изискваме лидерите на ICF представителства да приемат и встъпват в лидерските си роли с пълно познание за Етичния кодекс на Международната коуч федерация.
 • Ние изискваме лидерите на ICF представителства да поемат задължение да продължат да демонстрират своето разбиране и да действат в съответствие с всички политики на Международната коуч федерация, които са приети от световния Борд на Международната коуч федерация и описани в Ръководството за представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook) и Вътрешните правила на даденото ICF представителство.
 • Ние изискваме лидерите на представителствата да разбират и демонстрират, че действията им са в съответствие с характеристиките на бранда на Международната коуч федерация (ICF Brand Attributes), които са описани в края на настоящия документ.

Макар да е ясно, че в рамките на световната коучинг общност може да съществуват различни стандарти, някои основни очаквания са приложими в цялата световна коучинг общност на Международната коуч федерация. Когато се твърди, че даден лидер на ICF представителство е нарушил Етичния кодекс на Международната коуч федерация, един или повече членове на ICF представителството могат да подадат оплакване в Борда за независимо преразглеждане на Международната коуч федерация (ICF Independent Review Board) чрез процеса за преглед на етичното поведение (Ethical Conduct Review process).

В случай, че действията на лидер на ICF представителство не са в съответствие с политиките на Международната коуч федерация, както са описани в Ръководството за представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook), Международната коуч федерация овластява бордовете, в случая управителния съвет на „АЙ Си ЕФ България”, на местните ICF представителства и членовете на световната Международна коуч федерация (ICF Global) да предприемат действия.

Примери за поведение, което дава основания даден борд да предприеме действия, са:

 • Даден лидер на ICF представителство използва своята позиция, за да промотира програми или действия, които не са одобрени или насърчавани и подкрепяни от Международната коуч федерация.
 • Даден лидер на ICF представителство участва в дейности, които са в противоречие с политиките, описани в Ръководството за ICF представителствата на Международната коуч федерация (ICF Chapter Handbook).
 • В случай на използване на лидерска роля в ICF представителството, за да се внуши подкрепата на Международната коуч федерация за конкретна програма, инструмент или подход, който не е одобрен или подкрепян от федерацията.
 • Ако някой поставя личния или бизнес интересите си над тези на Международната коуч федерация или над местното представителство на Международната коуч федерация или изглежда, че прави така, т.е. има конфликт на интереси.

В зависимост от конкретните обстоятелства, действията, които бордът на ICF представителството, може да предприеме по своя преценка в случаи на спорно поведение, може да включват:

 • Да поеме инициатива и фасилитация на разговор, за да се подсигури цялостно разбиране и съгласие за приемливо или неприемливо поведение на лидерите на представителството.
 • Да документира загрижеността в писмен вид и да открие потенциално разрешение.
 • Да изиска от съответния лидер в ICF представителството да освободи лидерската си позиция и да подкрепи последващо предаване на работата си на своя заместник.
 • Незабавно да отстрани лидера в ICF представителството от неговата/нейната позиция.
 • В крайни случаи, бордът на ICF представителството може да санкционира даден член. Санкциите могат да включват, но не са ограничени до:
  • Предупредително писмо за нарушение.
  • Забрана за служене в комисиите на ICF представителството.
  • Отнемане на членството в ICF представителството.

Когато лидерите на дадено ICF представителство сметнат, че са изчерпали своите възможности ефективно да разрешат проблема на местно ниво, те може да изискат подкрепа от панел от медиатори от централата на Международната коуч федерация (ICF Global). Също така по силата на Вътрешните правила на централата на Международна коуч федерация, бордът на Международната коуч федерация може временно да прекрати членството, да отстрани или изключи член от световното членство на Международната коуч федерация (ICF Global).